Czystki kadrowe w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawa

Na kilka dni przed końcem ustawowego terminu wynikającego z ustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - doszło do czystki kadrowej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. Minister Sprawiedliwości odwołał bowiem prezesa i wiceprezesów tego sądu, a na ich miejsce powołał swojego prezesa Maksymiliana Wesołowskiego, do niedawna delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.