Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

UCHWAŁY ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU OKREGOWEGO W ŁODZI

Z DNIA 15 STYCZNIA 2018 R.

Uchwała nr 1

Wobec wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. i rozpoczęcia naboru kandydatów do nowej KRS - zwracamy się z apelem do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że Krajowa Rada Sądownictwa wybrana zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, nie będzie mogła realizować swoich konstytucyjnych zadań wynikających z art. 186 Konstytucji RP i nie będzie stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a przewidziane w ustawie rozwiązanie jest w sposób oczywisty niezgodne z art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP i doprowadza do nieuprawnionej ingerencji w zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej wynikającej z art. 10 i z art. 173 Konstytucji RP.

poniżej pozostałe uchwały

W tej sytuacji – nawet przy najlepszych intencjach –udział w procedurze wyborczej do niekonstytucyjnego organu, wybranego bez reprezentatywnego udziału środowiska sędziowskiego, legitymizuje ten organ. Postawa taka nie daje się pogodzić z zobowiązaniem wyrażonym w przysiędze sędziowskiej do „stania na straży prawa” oraz „kierowaniu się w postępowaniu zasadami godności i uczciwości”.

Uchwała nr 2

Przyłączamy się do uchwały Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. wyrażającej poparcie dla postulatów płacowych pracowników sądów i apelujemy do wszystkich podmiotów stanowiących prawo, jak i je wykonujących o podjęcie działań zmierzających do zwaloryzowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej i doprowadzenie do sytuacji, w której wynagrodzenia te będzie można nazwać godziwymi w rozumieniu art. 13 Kodeksu pracy.

Uchwała nr 3

Wyrażamy wsparcie dla sędziów sądów , w których doszło do nieuzasadnionej wymiany prezesów w trakcie kadencji , z osób kompetentnych, cieszących się zaufaniem środowiska, na osoby wybrane według niejasnych kryteriów przez Ministra Sprawiedliwości.

Przyłączamy się do wszystkich krytycznych głosów stowarzyszeń sędziowskich, Zgromadzeń Ogólnych oraz Zebrań Sędziów sądów z całej Polski, a także Forum Współpracy Sędziów odnoszących się do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego ustaw  upolityczniających Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy.

Protestujemy przeciwko sprzecznemu z Konstytucją RP usuwaniu sędziów ze stanowisk poprzez przymusowe przenoszenie ich w stan spoczynku. Za szczególnie jaskrawy wyraz dyskryminacji ze względu na płeć, uznajemy regulację dotyczącą obowiązku przejścia w stan spoczynku sędziów – kobiet, które ukończyły 60 lat, którym Minister Sprawiedliwości masowo i bez uzasadnienia odmawia przedłużenia prawa do wykonywania zawodu.

Wyrażamy głębokie ubolewanie wobec powtarzanych od dwóch lat w mediach publicznych oraz przez przedstawicieli partii rządzącej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej pomówień wobec wymiaru sprawiedliwości, których najostrzejszym i przykładami są: kampania „Sprawiedliwe sądy” oraz artykuł Premiera Rzeczpospolitej Polskiej - Mateusza Morawieckiego, opublikowany w dniu 13 grudnia 2017 r., na portalu tygodnika "Washington Examiner". Zawracamy uwagę, że działanie takie nie służy wzmacnianiu autorytetu sądów i respektowaniu prawa przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Oczekujemy od wszystkich organów państwa poszanowania dla władzy sądowniczej i sprawujących ją sędziów.

Zwracamy się do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność w trudnych czasach próby.

Uchwała nr 4

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania treści podjętych w dniu dzisiejszym uchwał na stronie internetowej sądu, opublikowania w wewnętrznej sieci sądu uchwał Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz decydujemy o wywieszeniu w widocznych miejscach w budynku sądu plakatów przygotowanych przez sędziów krakowskich z fragmentem uchwały z dnia 4 grudnia 2017 r. zawierających m.in. wezwanie do władz państwowych do zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi.

źródło: lodz.so.gov.pl