Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19.01.2018 r.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec arbitralnego, sprzecznego z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy, odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych oraz powoływania w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych osób, w większości niecieszących się poparciem środowiska sędziowskiego.

Protestujemy przeciwko podejmowaniu tego typu decyzji, bez podania ich  merytorycznego uzasadnienia, w niewłaściwej formie i z naruszeniem przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego obowiązku przedstawienia nowopowołanych prezesów zgromadzeniom i zebraniom sędziów w trybie przewidzianym w art. 23 - 25 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (tekst jednolity z dnia 16 listopada 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062).

Obawiamy się, że podejmowane działania spowodują wprowadzenie na stałe do apolitycznego dotąd sądownictwa praktyki powyborczej wymiany kadr - od której polskie sądy były wolne.  

w załączeniu pozostałe uchwały

 

Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. – w sprawie sprzeciwu wobec nieuzasadnionej krytyki sądów i sędziów przez przedstawicieli pozostałych władz państwowych.

Konstytucyjnym zadaniem władz państwowych jest współdziałanie dla dobra Rzeczypospolitej a prawem uczestników życia publicznego jest krytyka każdego z jego aspektów. Sprzeciwiamy się jednakże bezpodstawnemu szkalowaniu sądów i sędziów przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej. Deprecjonowanie pozycji sądów i sędziów skutkuje osłabieniem Państwa Polskiego zarówno w oczach obywateli, jak i na arenie międzynarodowej.

Apelujemy do wszystkich uczestników debaty publicznej o takie jej prowadzenie, aby służyła wypracowywaniu jak najlepszych rozwiązań dla  wymiaru sprawiedliwości zapewniających realizację praw obywateli.

 

Uchwała nr 3 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie przeprowadzanych reform wymiaru sprawiedliwości.

W pełni zgadzamy się z koniecznością przeprowadzenia reformy usprawniającej funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Wyrażamy jednakże zaniepokojenie kierunkiem zmian w wymiarze sprawiedliwości. Skutkują one, wbrew zapowiedziom rządzących,  istotnym przedłużeniem postępowań sądowych i chaosem prawnym.

W naszej opinii argumenty uzasadniające wprowadzane obecnie zmiany mają w przeważającej części charakter demagogiczny. Kierowane pod adresem polskich sądów zarzuty w dużej części obciążają władze ustawodawczą i wykonawczą - z których pierwsza od lat nie ograniczyła kognicji sądów powszechnych, a druga w ostatnich dwóch latach utrudnia ich działalność m.in. tolerując stan długotrwałego nieobsadzenia setek etatów sędziowskich i referendarskich.

 

Uchwała nr 4 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie udziału sędziów w działaniach zmieniających polski wymiar sprawiedliwości.

Wyrażamy negatywną ocenę nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa i przyłączamy się do apeli Forum Współpracy Sędziów, stowarzyszeń sędziowskich, zgromadzeń i zebrań sędziów sądów powszechnych kierowanych do sędziów, aby nie brali oni aktywnego udziału w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa i nie kandydowali na funkcje w sądach powszechnych opróżnione w wyniku działań, które naszym zdaniem i większości prawników są sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa.  Uchwała nr 5 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych.

Zwracamy uwagę na problem zarobków pracowników wspomagających pion orzeczniczy wymiaru sprawiedliwości, które od wielu lat nie spełniają postulatu godziwego wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 13 Kodeksu pracy.

Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o uruchomienie ścieżek awansu zawodowego, blokowanych od lat przez brak środków na wynagrodzenia, oraz pilne podwyższenie wynagrodzeń tych pracowników, stosownie do rodzaju, ilości oraz jakości świadczonej przez nich pracy, a także kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania.

 

Uchwała nr 6 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie akcji informacyjnej w sądach powszechnych Okręgu Katowickiego.

Zwracamy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz apelujemy do Prezesów Sądów Rejonowych Okręgu Katowickiego o umożliwienie upowszechnienia w formie plakatów na terenie budynków sądowych fragmentu treści uchwały Sądów Krakowskich z dnia 4 grudnia 2017 roku:

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.
Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej”.

Uchwała nr 7 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. - w sprawie publikacji uchwał.

Zwracamy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o zamieszczenie tekstów podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz mediom.

Zebranie zwraca się jednocześnie do Prezesa Sądu Okręgowego o poinformowanie sędziów Sądu Okręgowego o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania.