Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 r. (2)

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego zwraca się do Prezesa Sądu Okręgowego  w Gorzowie Wlkp., Dyrektora tego Sądu oraz prezesów i dyrektorów sądów rejonowych okręgu gorzowskiego o umożliwienie rozpowszechnienia, poprzez rozwieszenie na okres czterech miesięcy na terenie budynków sądowych,  plakatów z wydrukowanym fragmentem uchwały Sądów Krakowskich z dnia 4 grudnia 2017r. o treści

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej.”