Ustawa o jawności życia publicznego - uderzy również w Iustitię

Ustawa o jawności życia publicznego znajduje się obecnie w Rządowym Centrum Legislacji i jest na etapie konsultacji publicznych od dnia 5 grudnia 2017r. (numer wykazu RCL: UD314).

 W art. 39 pkt 1) stwierdzono, że:
"Osoba pełniąca funkcje publiczne, określone w art. 40, nie może:
1) być członkiem organu: 
a) zarządzającego lub kontrolnego spółki prawa handlowego, 
b) zarządzającego lub kontrolnego spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, 
c) zarządzającego stowarzyszenia lub fundacji posiadających możliwość prowadzenia bądź prowadzących działalność gospodarczą".At. 40 tej ustawy w pkt 20 przypisuje sędziów i prokuratorów do katalogu osób objętych tą regulacją

, natomiast art. 76 ust. 1 nakazuje  w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru, powołania
na stanowisko lub nawiązania innego stosunku prawnego zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje, w przypadku kolizji posiadania statusu funkcjonariusza publicznego o którym mowa w art. 40, wobec wykonywania funkcji, o których mowa w art. 39 

w przypadku braku decyzji o zrzeczeniu się funkcji w organie zarządzającym stowarzyszenia przez sędziego ustawa przewiduje nałożenie sankcji określonej w art. 76 ust.2 pkt 1)  w postaci uznania takiego działania za przewinienie służbowe, które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

40 organizacji pozarządowych krytycznie oceniło proponowaną ustawę: zbiorcze stanowisko i lista opinii