W dniu 7 grudnia 2017 r. NSA ogłosi wyrok w sprawie odmowy powołań na stanowiska sędziów

W dniu 23 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na trwających ponad 3 godziny rozprawach, rozpoznał skargi kasacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz samych zainteresowanych na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 i 30 grudnia 2016 roku o odrzuceniu skarg na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2016 roku w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Uczestnikiem tych postępowań jest również Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Rozstrzygnięcia będą dotyczyć dopuszczalności sądowej kontroli legalności przywołanego postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłoszenie orzeczeń nastąpi 7 grudnia 2017 roku o godzinie 13.00 w budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.