Obywatelski projekt zmian w ustawie o KRS - informacja prasowa

Projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest wynikiem analizy jakie zmiany są oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby budować zaufanie do tej instytucji, a także rozszerzyć w sposób zgodny z Konstytucją system społecznej kontroli i udziału obywateli. Jest to wersja uzupełniona o instytucję Rady Społecznej, której pomysł zgłoszono w toku dyskusji nad projektem Stowarzyszenia.

 

Najważniejsze zmiany wynikające z zaproponowanego projektu to:

1. powołanie organu doradczego przy Krajowej Radzie Sądownictwa – Rady Społecznej, w której skład wejdzie 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez Prezydenta, osoby wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych oraz wydziały prawa uczelni publicznych,

2. możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa przez grupy 2 tys. obywateli, przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych, rady wydziałów prawa

3. publiczne, transmitowane w internecie, wysłuchanie kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa,

4. publiczne, transmitowane w Internecie, posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa,

5. parytet gwarantujący, że w Krajowej Radzie Sądownictwa znajdą się sędziowie każdego rodzaju sądów, w tym sędziowie sądów rejonowych (1 sędzia Sądu Najwyższego, 1 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, 1 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1 sędzia wojskowy, 8

sędziów sądów rejonowych, 2 sędziów sądów okręgowych, 1 sędzia sądu apelacyjnego),

6. wyłączenie możliwość kandydowania na członka Rady sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości (także do 2 lat od zakończenia delegacji).

Istotne jest również to, że utrzymana zostaje zasada wyboru sędziów w skład rady przez sędziów.