MEDEL zwraca się do Prezydenta RP w sprawie Sądu Najwyższego

MEDEL wyraża wzrastającą troskę rozwojem sytuacji w Polsce. Nie dalej jak 1 lipca 2017r. Ogólne Zgromadzenia MEDEL wydało komunikat o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce, wzywający instytucje Unii Europejskiej do kontynuowania dialogu z władzami polskimi w celu restytucji zasady praworządności. Od tego czasu, rządząca w Polsce większość podjęła dalsze kroki w celu osłabienia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, co głęboko podważa fundamenty demokratycznego państwa prawa.

pełny tekst w załączeniu

Dnia 12 lipca 2017r. Sejm  - niższa izba polskiego Parlamentu – przyjęła przepisy zmieniające ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawę prawo o ustroju sądów powszechnych. Obie nowelizacje zostały zatwierdzone przez wyższa izbę parlamentu – Senat, procedowane pospiesznie i pochopnie, bez należytej debaty i rozwagi,  aktualnie czekają na podpis Prezydenta. Zmieniona ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza między innymi uregulowania skrócające kadencję aktualnych członków KRS oraz zmienia sposób wyboru „sędziowskiej" części Krajowej Rady Sądownictwa, która będzie wybierana nawet nie przez przedstawicieli ale przez polityków. Ponadto Rada będzie liczyć dwie Izby (pierwsza składająca się z polityków i  druga składająca się z sędziów), które muszą działać jednomyślnie, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru sędziów. Znowelizowane prawo o ustroju sądów powszechnych zapewnia istotne zwiększenie wpływu ministra sprawiedliwości na sądy (minister sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym w tym samym czasie)  w zakresie administracji i zarządzania, w szczególności daje mu możliwość arbitralnego zwalniania i wyznaczania prezesów sądów.  Przyjęte rozwiązania zwiększają wpływ polityków na proces mianowania sędziów, co może utrudniać  zachowanie ich integralności i niezawisłości.  

Również w dniu 12 lipca 2017 r. został złożony w Parlamencie projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje między innymi, że wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego, najwyższego organu władzy sądowniczej w Polsce,  z dniem wejścia w życie  niniejszej ustawy przechodzą w stan spoczynku, za wyjątkiem wskazanych przez ministra sprawiedliwości.

Wszystkie te zmiany naruszają nie tylko Konstytucję RP, ale również europejskie normy i będą oznaczać koniec niezależności sądów i sędziów.

Fundamentalne prawa jednostek nie będą mogły być dłużej efektywnie chronione. Zasada demokratycznego państwa prawa, która stanowi rdzeń wartości w Unii Europejskiej, przestanie istnieć w Polsce.

MEDEL wzywa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako strażnika Konstytucji i gwaranta wartości konstytucyjnych do zapobieżenia wejściu w życie przepisów zmieniających ustrój sądownictwa, przyjętych przez parlament. MEDEL wzywa właściwe instytucje UE do podjęcia wszelkich starań w celu ochrony praworządności w Polsce jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

18.07.2017 r.