Zarząd SSP Iustitia wnosi o wykluczenie Łukasza Piebiaka ze Stowarzyszenia

Uchwała Zarządu SSP Iustitia z 17 lipca 2017r.

Wobec działań i wypowiedzi Pana sędziego Łukasza Piebiaka wspierających uchwalenie ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jako sprzecznych z podstawowymi celami Stowarzyszenia, którymi są umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, na podstawie § 14 ust. 2 statutu Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wnosi o wykluczenie Łukasza Piebiaka ze Stowarzyszenia.

 

(wyciąg ze Statutu w załączeniu)

 

 

Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia (§ 14 ust. 1 pkt 2 Statutu).

 

Celami Stowarzyszenia są m.in. :    

- urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego,    

- umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet,    

- dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich (§ 6 Statutu)

 

Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zebranie Członków Oddziału. Wniosek o jej podjęcie może złożyć Zarząd Oddziału, Komisarz Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia  (§ 14 ust. 2 Statutu).

 

Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd Oddziału doręcza zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Zebrania Delegatów w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały (§ 14 ust. 3 Statutu).

 

Od uchwały odmawiającej wykluczenia organowi, który składał wniosek o wykluczenie, służy odwołanie do Zebrania Delegatów w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały. Jeżeli wniosek składał Zarząd Stowarzyszenia, termin biegnie od daty doręczenia mu odpisu uchwały (§ 14 ust. 4 Statutu).