Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów

 

"Europejskie Stowarzyszenie Sędziów stwierdza, że ostatnie wydarzenia dotyczące polskiego sądownictwa są przejawem metodycznej likwidacji zasady niezawisłości sądów, w stopniu nigdy dotąd niespotykanym w demokratycznym państwie prawa będącym członkiem Unii Europejskiej."

(pełny tekst stanowiska w załączeniu)

 

 

 

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów

 

W dniu 12 lipca 2017 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy numer 1727 dotyczący nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewidywane zmiany uprawniają Ministra Sprawiedliwości do przeniesienia w stan spoczynku  wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, którzy aktualnie pełnią służbę. W dniu wejścia w życie tej ustawy Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia będzie miał prawo jednakże wskazać tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostaną w służbie.

 

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zostało w ostatnich dniach poinformowane o tym projekcie ustawy,  który pociąga za sobą otwarty atak na niezależność i niezawisłość sądownictwa w Polsce oraz niekwestionowane złamanie europejskiego standardu niezawisłości sądów.

 

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów stwierdza, że ostatnie wydarzenia dotyczące polskiego sądownictwa są przejawem metodycznej likwidacji zasady niezawisłości sądów, w stopniu nigdy dotąd niespotykanym w demokratycznym państwie prawa będącym członkiem Unii Europejskiej.

 

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów apeluje do członków Sejmu o wycofanie tego projektu ustawy i wzywa wszystkie europejskie instytucje do podjęcia działań w obliczu tak poważnego naruszenia zasad, które leżą u podstaw Unii Europejskiej i są wspólne nam wszystkim.