Prokuratorzy krytycznie o ustawach PiS zmieniających sądownictwo

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” z ogromnym niepokojem, ale i smutkiem przyjęło informację o uchwaleniu w dniu 12 lipca 2017 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, które w ocenie wszystkich środowisk prawniczych, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praworządności mają charakter niekonstytucyjny naruszając zasadę trójpodziału władz określoną w art. 10 Konstytucji RP.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” w pełni utożsamia się z tymi krytycznymi opiniami odnoszącymi się do uchwalonych już ustaw mając na względzie, iż nowe rozwiązania w sposób jednoznaczny naruszają prawo obywateli do sądu i rzetelnego procesu. Należy pamiętać, iż niezależność sądów i niezawisłość sędziów są gwarancjami obiektywnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i powinny podlegać szczególnej ochronie. Tymczasem zmiany wprowadzone wskazanymi powyżej aktami prawnymi -  związane między innymi z  uzależnieniem od władzy wykonawczej Krajowej Rady Sądownictwa, upolitycznieniem trybu powoływania sędziów, czy też wprowadzeniem systemu podporządkowywania Ministrowi Sprawiedliwości prezesów sądów - stanowią ewidentny przejaw naruszania standardów demokratycznego państwa prawnego.  Budują przy tym niezwykle silną pozycję polityka - Ministra Sprawiedliwości i zarazem Prokuratora Generalnego, który odtąd będzie dysponował wieloma instrumentami  umożliwiającymi wpływanie na pracę sądów oraz sędziów.

Środowisko prokuratorskie doświadczyło już obowiązywania tak tworzonego prawa, a także bezwzględności jego wykorzystywania  przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego dla osiągnięcia swoich celów.

Dlatego też w pełni solidaryzujemy się ze środowiskiem sędziowskim mając na względzie, iż ugruntowane poczucie niezależności oraz wagi społecznej realizowanych zadań pozwolą oprzeć się tym wszystkim działaniom , które będą zmierzały do faktycznej likwidacji odrębności władzy sądowniczej.

Deklarujemy, że Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” nie będzie brało udziału  w procedurze rekomendowania kandydatów na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa, bowiem naszym zdaniem, byłoby to wpisywaniem się w działania naruszające przepisy Konstytucji RP.

Wyrażamy też głębokie przekonanie, iż członkowie Stowarzyszenia, a także koleżanki i koledzy prokuratorzy w swoim autonomicznym postępowaniu przyłączą się do tej deklaracji i nie będą sankcjonować niekonstytucyjnych działań wyrażając tym samym solidarność dla środowiska sędziowskiego.

         W naszym głębokim przekonaniu jest to szczególnie istotne w kontekście działań podejmowanych przez większość parlamentarną w stosunku do władzy sądowniczej, mających na celu całkowite jej uzależnienie. Złożony w dniu 12 lipca 2017 roku projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, ostatniej instytucji stojącej na straży rzetelnego procesu, stanowi ewidentny przejaw zamachu na niezależne sądownictwo i nie  może zyskać akceptacji środowiska prokuratorów, zobowiązanych ustawowo do stania na straży praworządności.

                                                                    Zarząd

                                                    Stowarzyszenia Prokuratorów

                                                             „ Lex super Omnia”

 źródło: lexso.org.pl