Stanowisko SN w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce

UCHWAŁA

ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO

w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce

z dnia 16 maja 2017 r.

W związku z projektowanymi zmianami ustrojowymi w wymiarze sprawiedliwości, czynionymi w roku stulecia sądownictwa i Sądu Najwyższego w odrodzonej Polsce, na podstawie  art.  173  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  art.  16  par.  1  pkt  6  i  7  w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1254 ze zm.), Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uchwala, co następuje:

pełen tekst uchwały

Nie  zgadzamy  się  z  podejmowanymi  publicznie  działaniami  zmierzającymi do zdyskredytowania  w  oczach  społeczeństwa  władzy  sądowniczej  i  środowiska sędziowskiego, niszczącymi społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, godzącymi w fundamenty  demokratycznego  państwa  prawa  i  zagrażającymi  prawom  i  wolnościom obywatelskim.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektów ustaw dotyczących sprawowania wymiaru sprawiedliwości, prowadzących do jawnego naruszenia konstytucyjnych zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów. Działania władz prowadzą do destrukcji  systemu sądownictwa, a przez to osłabiają Państwo Polskie. Zamiast podjęcia dyskusji  o  potrzebie  i  kierunku  reformy  sądownictwa,  przedstawione  propozycje ograniczają  się  niemal  wyłącznie  do  umożliwienia  zmian  kadrowych,  służących podporządkowaniu  sądów  politykom.  Sąd  Najwyższy  nie  może  w  tej  sytuacji  stać obojętnie wobec oczywistego łamania zasad i norm Konstytucji. 

Popieramy stanowisko prezentowane publicznie przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Profesor Małgorzatę Gersdorf w kwestiach dotyczących działalności Sądu Najwyższego, godności sędziów oraz dobra wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z zasadami ustrojowymi  wyrażonymi  w  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Solidaryzujemy  się  z podejmowanymi w tych sprawach uchwałami Krajowej Rady Sądownictwa, zgromadzeń ogólnych  sędziów,  stowarzyszeń  sędziowskich,  organów  samorządów  zawodów prawniczych oraz rad wydziałów prawa polskich uniwersytetów.  Zwracamy uwagę, że są one  zbieżne  z  działaniami  podejmowanymi  przez  Prezesów  Sądów  Najwyższych  Unii Europejskiej,  Radę Wykonawczą  Europejskiej  Sieci  Rad  Sądownictwa  (ENCJ)  i  wiele zagranicznych rad sądowniczych.

Wzywamy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości oraz wszystkich posłów i senatorów do zainicjowania dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, pamiętając o spoczywającej na nas wszystkich odpowiedzialności za Państwo i jego wizerunek na świecie. Wyrażamy gotowość włączenia się do prac nad reformą.

Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego

Sędziów Sądu Najwyższego

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf