Opinia Końcowa OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Opinia prawna OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa  opublikowana w dniu 5 maja 2017 r.

Proponowane zmiany budzą poważne obawy związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności podziałem władz i niezależnością władzy sądowniczej. Poprzez przekazanie uprawnień do powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa władzy ustawodawczej, a także wprowadzenie nowych procedur wyboru sędziów, które pozwalają władzy ustawodawczej i wykonawczej wywierać decydujący wpływ na ten proces, proponowane zmiany poważnie zagrażają niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce.

Ponadto, automatyczne wygaszenie kadencji piętnastu sędziów będących obecnie członkami Krajowej Rady Sądownictwa 30 dni od dnia wejścia w życie Projektu Ustawy stanowiłoby bezpośrednią ingerencję w gwarancje niezależności przysługujące temu należycie ukonstytuowanemu organowi konstytucyjnemu. Przepis taki byłby ponadto naruszeniem art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gdyż sędziowie pełniący funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa nie mogliby zaskarżyć wygaśnięcia swoich mandatów do sądu powszechnego lub innego organu sprawującego władzę sądowniczą.

W związku z powyższym, OBWE/ODIHR zaleca, aby odstąpić od działań mających na celu przyjęcie Projektu Ustawy.

Tutaj pełen tekst opinii w języku polskim i w języku angielskim (źródło: http://www.legislationline.org/).

W celu uzyskania dodatkowych informacji o opiniach prawnych OBWE/ODIHR, zapraszamy na stronę internetową www.legislationline.org.