Wystąpienie do I Prezesa SN w sprawie zgodności z Konstytucją RP nowelizacji k.p.c. dotyczącej ustalania numeru PESEL stron postępowania

W związku z wątpliwościami odnośnie konstytucyjności regulacji kodeksu postępowania cywilnego, obligującej do oznaczenia stron postępowania numerem PESEL i nakładającej w ten sposób  nowy obowiązek na sądy, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się w dniu 17 lipca 2013 r. do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozważenie możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w przedmiocie zbadanie zgodności z Konstytucją tejże ustawy.

Zarząd SSP "Iustitia" w pełni popiera ten postulat. Poniżej prezentujemy treść naszego wystąpienia do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Szanowny Pan Sędzia
Stanisław Dąbrowski
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Pana Prezesa, popierając postulat Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej zawarty w piśmie skierowanym do Pana 17 lipca 2013 r. o rozważenie możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w przedmiocie zbadanie zgodności z Konstytucją nowo obowiązującej regulacji kodeksu postępowania cywilnego obligującej do oznaczenia stron postępowania numerem Pesel, w tym nakładających w ten sposób  nowy obowiązek na sądy i to dotyczący oznaczania strony postępowania sądowego, co jest domeną zastrzeżoną dla samych zainteresowanych.

Uzasadnienie ww. pisma przedstawia znane środowisku prawniczemu zagadnienie, krótką historię i okoliczności powstania wskazanych przepisów. Na etapie legislacji nie udało się przekonać ustawodawcy o nieracjonalności i nieadekwatności do realnej sytuacji jego działań oraz błędach uchwalonej regulacji, wprowadzonej pod wpływem doraźnie postrzeganych potrzeb tworzenia wizerunku sprawnego zarządzania wymiarem sprawiedliwości.

Nasze Stowarzyszenie wyrażało swą opinię  w tej sprawie, poprzez zabranie głosu na etapie prac Sejmu, jak i ostatnio wskazując na praktyczne oraz merytoryczne problemy stosowania wprowadzonych zmian procedury cywilnej.  

W tej sytuacji postulat, który popieramy - jest najszybszym sposobem zapobieżenia skutkom funkcjonowania nowych przepisów, o dużym potencjale destrukcyjnym dla sprawności, jak i rzetelności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Poważny problem z ich stosowaniem już jest zauważalny. Pojawiły się rozbieżności interpretacyjne, które zapowiadają niejednolitość orzekania. Czynności podejmowane w celu ustalenia Pesel są zbyt czasochłonne, a przy tym nieraz nie dają właściwego rezultatu. Uważamy, że stanowią one istotne zagrożenie w realizacji prawa do sądu.

Doświadczenie ze zniesieniem możności wydawania tytułu wykonawczego poprzez posługiwanie się skróconym orzeczeniem w postaci ustalonego wzoru pieczęci od długiego czasu stanowi mitręgę dla przeciążonych sądów, a obecnie pojawia się jeszcze większe zagrożenie. Przy tym zwiększona została odpowiedzialność sądów, które mają samodzielnie ustalać numer Pesel osoby, którą chce pozwać powód (czy wskazuje jako uczestnika wnioskodawca).

Z powyższych przyczyn przychylamy się w pełni do stanowiska Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zarząd SSP "Iustitia"