Warszawski Oddział "Iustitii" w sprawie dobrych praktyk nadzorczych

Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Warszawie zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem o opracowanie projektu, który nazwał Kodeksem Dobrych Praktyk Nadzorczych.

Kierując uchwałę, Oddział przesłał KRS liczne przykłady tzw. zarządzeń nadzorczych (w istocie poleceń wydawanych sędziom przez przełożonych), których sposób formułowania ingeruje w bieg spraw i budzi zasadnicze wątpliwości co do tego, czy nie są tu naruszane granice niezawisłości sędziowskiej. W szczególności chodzi o zarządzenia, które nakazują sędziom w określony sposób regulować bieg spraw, np.: zabraniają rozpoznawania dużej sprawy na jednej wokandzie i nakazują dzielić ją na małe fragmenty rozpoznawane przez wiele dni, aby sędzia wypełnił "obowiązek rozpoznawania na każdej wokandzie wskazanej ilości spraw"; nakazują kierować wszystkie sprawy naraz na wokandy, co potem powoduje, że rozprawy w każdej sprawie odbywają się raz na wiele miesięcy, gdyż ilość spraw przypadających na jednego sędziego jest zbyt duża, a wszystkie "muszą" być jednocześnie rozpoznawane...

Zbiór tych zarządzeń jest w dyspozycji "Iustitii", ale ich opublikowanie wymaga odpowiedniego przygotowania, co jest dość pracochłonne. Stąd musimy obecnie ograniczyć się do zamieszczenia treści uchwały warszawskiego oddziału.

Zebrania Oddziału Warszawskiego SSP "Iustitia" z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzorczych

 

Sędziowie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zwracają się do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o podjęcie prac, których wynikiem będzie opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzorczych w zakresie sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego w sądach powszechnych.

Obecna praktyka jest w skali kraju niejednolita, a wiele zarządzeń, wydawanych jako nadzorcze, budzi wątpliwości co do ich oparcia w przepisach prawa, ich poprawności, efektywności i celowości; bywa nawet, że wkraczają w zakres niezawisłości sędziowskiej, na której straży stoi Krajowa Rada Sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa niewątpliwie cieszy się wysokim autorytetem wśród sędziów i opracowany przez Nią Kodeks stanowić będzie znaczną pomoc dla osób sprawujących nadzór administracyjny.

Pod rozwagę Rady poddajemy przy tym potrzebę przeprowadzenia rzetelnego wewnętrznego audytu sądów. Wyniki takiego audytu pozwoliłyby określić rzeczywiste jak i oczekiwane procedury przydziału pracy, zakresu odpowiedzialności sędziów jako pracowników, zapewnienia środków i warunków technicznych potrzebnych do pracy sędziego, obiegu dokumentów w sądzie itd.

W załączeniu przedstawiamy niektóre wydawane obecnie zarządzenia nadzorcze.