Uchwała Zarządu "Iustitii" z dnia 29 kwietnia 2013 r.

     W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnich dniach kwietnia 2013 r. - reakcją szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na postanowienie lubelskiego sądu, reakcją byłych funkcjonariuszy tegoż biura - obecnie posłów - na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a także w kontekście proponowanych kolejnych zmian prawa mających jeszcze bardziej uzależnić sądownictwo od władz politycznych, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zajął stanowisko w formie uchwały, którą prezentujemy poniżej.

     Z ostatniej chwili: uchwała została przyjęta przed podaniem do wiadomości publicznej informacji, że Minister Sprawiedliwości przekazał rzecznikowi dyscyplinarnemu wniosek szefa CBA celem prowadzenia czynności, a także przed ogłoszeniem informacji o dymisji ministra.

 

Uchwała Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o żądaniu wszczęcia przez Ministra Sprawiedliwości postępowania dyscyplinarnego przeciwko lubelskiej sędzi. Takie działanie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest bowiem reakcją na zastosowany przez Sąd środek zapobiegawczy względem marszałka woj. podkarpackiego podejrzewanego o korupcję. Inicjowanie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, który wydał orzeczenie niezgodne z oczekiwaniami szefa CBA, to próba poddawania w wątpliwość konstytucyjnej zasady niezawisłości sądów.
     Zauważyć należy, że także warszawski Sąd Apelacyjny, który w tych dniach wydał wyrok w sprawie dotyczącej słynnej prowokacji CBA, został zaatakowany przez wielu polityków, a także w mediach padły sugestie celowego działania przez Sąd na szkodę Państwa. Stało się to mimo rzetelnego uzasadnienia przez Sąd podstaw wydanego orzeczenia, zgodnie ze sztuką orzeczniczą.
     Opisane wyżej zachowania mogą rodzić podejrzenie prób wpływania na wymiar sprawiedliwości przez polityków w sytuacjach dla nich niewygodnych i wychodzą poza granice prawa do komentowania zapadłych orzeczeń Sądu, które podlegają kontroli jedynie w drodze ich zaskarżenia.
     W pełni szanując prawo do komentowania tych orzeczeń, należy zwrócić uwagę na granice wynikające z tego prawa. Dyscyplinowanie sędziów do wydawania orzeczeń zgodnych z indywidualnymi poglądami określonych osób czy grup, dalekie jest od standardów demokratycznego państwa prawa i nie może być tolerowane.
     Stowarzyszenie „Iustitia” uważa, że w aktualnej sytuacji jest zobowiązane zwrócić uwagę na powyższe działania, gdyż w toku są prace parlamentu zmierzające do umocnienia podporządkowania wymiaru sprawiedliwości kontroli Ministra Sprawiedliwości, w tym umożliwiające wkraczanie w zakres orzekania. Takie zamierzenia budzą zdecydowany sprzeciw środowiska sędziowskiego, gdyż godzą w równowagę władz, na której oparty jest ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnieć należy, że idea równowagi władz i niezawisłości sędziów stworzona została nie dla ich interesów, lecz dla zabezpieczenia prawa obywatela do rozpatrzenia jego sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.