Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Raport Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego „Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017”

Eksperci krytycznie oceniają funkcjonowanie TK Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego opublikował raport przedstawiający funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017: spadek liczby rozpatrywanych spraw i wydawanych orzeczeń oraz manipulowanie składami orzekającymi. raport (pdf) Wbrew zapowiedziom przedstawicieli partii rządzącej, że zmiany legislacyjne oraz zmiany osobowe w Trybunale mają poprawić jego działanie, dane przedstawione w raporcie wskazują na i...

OPINIA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2731) w zakresie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Projekt zmiany ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2731) w przeważającym zakresie dotyczy nowych rozwiązań legislacyjnych w ustawach regulujących ustrój sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, Sądu Najwyższego a także Krajowej Rady Sądownictwa. Nazwanie zatem projektu ustawy regulującej ustrój sądownictwa w Polsce projektem zmiany ustawy o prokuraturze i innych ustaw wprowadza w błąd i jest nieprawidłowe z punktu widzenia zasad ...

Uchwała Zarządu Oddziału SSP Iustitia w Warszawie z dnia 14.07.2018 r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu rozpoznawania przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziów i asesorów na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2018 roku. Za niedopuszczalne uważamy kierowanie się przez członków KRS pozamerytorycznymi przesłankami przy ocenie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego bądź zajmowania stanowiska asesora sądowego.  Za gorszące i przywołuj...

Komunikat prasowy po spotkaniu Zarządu SSP Iustitia z oddziałami z dnia 14.07.2018 r.

Z żalem obserwujemy obrady organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa, w skład którego wchodzą sędziowie wybrani przez dwa ugrupowania polityczne. Członkowie tego organu, w tym sędziowie, wypowiadają się językiem polityków partii rządzącej, wspierają ich w działaniach uderzających w niezależnych sędziów. Sędziowie, którzy walczą o podstawowe prawa człowieka, są oskarżani o działalność polityczną i eliminowani z konkursu. Przykładem tego jest sprawa sędz...

Sąd uchyla decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS

W dniu 12 lipca 2018 r. została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS. W wydanym wyroku Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zapis audio z ogłoszonego wyroku: 12 07 2018 II ...

Komunikaty

Media