We are an independent, apolitical and self-governing association of Polish judges.
Our main mission is to defend freedom and civil rights, which are the democratic foundations of Poland - a member of the the European Union.
We have been operating for more than 25 years, also as part of different international organisations of judges. We associate over 3,500 judges, most of them in Poland.

obwe

 • Anna Gąsior – Majchrowska decides to make allegation against Tomasz Marczyński

  Case ref. SD 16/2020
  Decision of the 12th of August 2020
  Anna Gąsior – Majchrowska – the Deputy Disciplinary Commissioner at the Regional Court in Piotrków Trybunalski
  on the basis of Article 114, Section 3 of the Act on the Common Courts Organisationdecides to make allegation against Tomasz Marczyński, judge in the District Court of Bełchatów, that in a letter dated on the 28th of April 2020 addressed to Ambassador Ingibjorg Solrun Gisladottir – Director of the Bureau of Democratic Institutions and Human Rights of the OSCE, from unknown location, has started to perform a public activity by having taken a stance in a political debate considering legislative actions undertaken in the light of upcoming presidential elections of the 10th of May 2020 and COVID – 19 epidemic by clearly opposing to solutions proposed by one of the political parties and has expressed his own opinions on that matter, despite the ban on such actions provided in the Article 178, Section 3 of the Constitution of Poland, which states, that judges shall not perform any public activities incompatible with the principles of the independence of the courts and judges and a violation of the dignity of the judge’s office, by public questioning the legitimacy of the appointment of judges of the Extraordinary Control and Public Affairs Chamber, that results in the lack of independence of this Chamber of the Supreme Court of Poland and has publicly questioned the process of appointing of these judges; viz taking actions that violate judge’s dignity and undermine his independence and impartiality;
  that is disciplinary offences provided in Article 107, Section 1, Subsections 3, 4 and 5 of the Act on the Common Courts Organisation in conjunction with Article 11, Section 2 of the Penal Code of Poland and Article 128 of the Act on the Common Courts Organisation.

  Legal justification
  In the pending proceedings case ref. OKD. 1181 – 15/2020, after it has been found out that the ex officio explanatory activities have indicated that judge Tomasz Marczyński could have committed alleged disciplinary offense, it has been decided as in the conclusion of the decision.

 • Piotrków Trybunalski. Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego Tomasza Marczyńskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

  Sędzia Anna Gąsior-Majchrowska Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim wykonała polecenie rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, który 03.08.2020 na piśmie zwrócił się do lokalnych rzeczników dyscyplinarnych o ściganie ponad 1200 sędziów podpisanych pod listem otwartym do OBWE w kwietniu 2020 w sprawie organizacji wyborów w terminie majowym.


  Postawiła zarzuty sędziemu Tomaszowi Marczyńskiemu z Sądu Rejonowego w Bełchatowie, członkowi naszego Zarządu.
  Zarzuca sędziemu m.in;podpisanie listu otwartego to „podjęcie aktywności w sferze publicznej poprzez zajęcie czynnej postawy w bieżącym sporze politycznym formułując własny pogląd i opowiadając się przeciw konkretnym rozwiązaniom proponowanym przez jedną z partii politycznych w związku z procesem legislacyjnym” i epidemią. Tym samym sędzia prowadził działalność uchybiającą godności urzędu i podważył status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy SN.

  Pozostali rzecznicy dyscyplinarni nie podejmują czynności wobec 1200 sędziów.

  Kim jest sędzia Anna Gąsior - Majchrowska?
  Zastępczyni rzecznika dyscyplinarnego Anna Gąsior-Majchrowska była asystentką obecnego „przyfaksowanego” Prezesa Sądu Okręgowego Stanisława Tomasika, a od 2010 r. sędzią Sądu Rejonowego.  Stanisław Tomasik został prezesem sądu w wyniku czystek urządzonych przez ministra Zbigniewa Ziobrę, zajął fotel Prezesa Sądu na fax z ministerstwa, na miejsce przerwanej kadencji prawidłowo wybranego prezesa.

  Wtedy kariera Anny Gąsior-Majchrowskiej gwałtownie przyspieszyła.
  W lipcu 2019 roku prezydent Duda powołał ją na sędziego sądu okręgowego. Awans ten dostała od upolitycznionej neoKRS. W konkursie na to stanowisko startowało w sumie ośmiu sędziów (z doświadczeniem), wszyscy kandydaci mieli lepszą opinię wizytatora, niż Anna Gąsior-Majchrowska. Jej kandydatura nie była też głosowana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SA w Łodzi, decyzja o awansie należała wyłącznie w upolitycznionej neoKRS.

  Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego została krótko po powołaniu do sądu okręgowego. O to drugie stanowisko starało się w sumie pięciu sędziów. I choć jej konkurenci dostali więcej głosów, znowu nominacja trafiła do sędzi Gąsior-Majchrowskiej, ktora dostała najmniej głosów. Anna Gąsior-Majchrowska jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego wykazała się gorliwością i aktywnością już w maju 2020, gdy zwróciła się do kilkunastu sędziów sądu w Piotrkowie Trybunalskim z żądaniem wyjaśnień w sprawie listu do OBWE.
  Więcej tu:
  https://oko.press/scigaja-sedziow-za-podpisanie-listu-do-obwe-w-sprawie-wyborow-prezydenckich/

  Osławiony już zastępca rzecznika dyscyplinarnego, ministerialny nominat Zbigniewa Ziobry, Przemysław Radzik 03.08.2020 zwrócił się na piśmie do rzeczników lokalnych o podjęcie czynności przeciwko ponad 1200 sędziom: 
  https://oko.press/represje-sedziow-za-list-do-obwe-zarzuty-dyscyplinarne-groza-blisko-1200-sedziom/

  Przypominamy list sędziów do OBWE:
  https://forumfws.eu/glos-w-sprawie/sedziowie-obwe

  118652291 3313828271996874 2701568044403830077 n

  118465683 3313828318663536 2064511398742371112 n

 • Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 czerwca 2020r.

  Członkowie Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim wyrażają głębokie zaniepokojenie podjęciem przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, SSO Annę Gąsior – Majchrowską, wstępnych czynności wyjaśniających w stosunku do sędziów, którzy podpisali pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r. skierowane do Ambasadora Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

  Oponujemy przeciwko uznaniu, że „wystąpienie w piśmie do Ambasadora” OBWE w Europie jest naruszeniem przez sędziów zakazu wynikającego z art. 178 ust 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie, którzy podpisali powyższe pismo kierowali się tylko troską o Rzeczpospolitą i w żadnym wypadku ich działanie nie powinno być ocenione jako nie dające się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W piśmie tym, sędziowie wyrazili swoje obawy, co do zagrożenia powszechności wyborów i tajności głosowania w uchwalonej przez Sejm ustawie z dnia 6 kwietnia 2020r. oraz zwrócili się z apelem o wsparcie, dialog i wnikliwe monitorowanie przebiegu trwającego procesu wyborczego oraz prawodawczego. Podkreślili jednocześnie, że ich zastrzeżenia nie wynikają z oceny politycznej przyjmowanych rozwiązań, a jedynie z roli, w jakiej uczestniczą w funkcjonowaniu państwa. 

  Powyższe obawy sędziów odnośnie wyborów, podzielił również Sąd Najwyższy, który w opinii z dnia 27 kwietnia 2020r. w przedmiocie ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99) ocenił, że rozwiązania legislacyjne przyjęte w opiniowanej ustawie nie spełniają standardów wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i głosowania tajnego, a „przedmiotowa zmiana ingeruje w konstytucyjną istotę wyborów Prezydenta RP do tego stopnia, że w gruncie rzeczy przekształca je w swoistą usługę pocztową”. W ocenie Sądu Najwyższego, ustawa narusza też konstytucyjną zasadę równouprawnienia, nadto z uwagi na tryb jej uchwalenia  przez Sejm oraz jej liczne wady merytoryczne, nie powinna być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych (www.sn.pl).

  Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty ufamy, że Pani Rzecznik podzieli nasze stanowisko. 

 • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik przeciwko 1278 niezawisłym sędziom

  Kolejny raz zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik bez podstawy prawnej podejmuje działania skierowane przeciwko niezawisłym sędziom. 


  Zaczęło się od wspólnego pisma sędziów zgromadzonych w inicjatywie Forum Współpracy Sędziów, które zamieszczamy poniżej:

  28 kwietnia 2020 roku.

  Jej Ekscelencja Ambasador

  Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

  Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE/ODIHR)

  Jako sędziowie polskich sądów powszechnych i sądów administracyjnych wszystkich szczebli, jesteśmy zaniepokojeni zmianami w prawie regulującym zarządzone na 10 maja 2020 roku, wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Proponowane przepisy rodzą prawdopodobieństwo naruszenia podstawowych norm prawnych, a szczególnie prawa naszych współobywateli do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi kraju. Zwracamy się z apelem o wsparcie, dialog oraz wnikliwe monitorowanie przebiegu trwającego procesu wyborczego i prawodawczego.

  Z dużą uwagą i satysfakcją zapoznaliśmy się z Pani wypowiedzią udzieloną po przyjęciu przez polski Sejm zmian w prawie wyborczym (1). Po przeanalizowaniu tekstu ustawy przyjętej przez Sejm, podzielamy Pani spostrzeżenia. Nasz niepokój budzi zagrożenie tak podstawowych norm jak zasada powszechności wyborów i tajności głosowania.

  Na terenie całego kraju wprowadzono prawny stan epidemii, z którym wiążą się ograniczenia praw obywatelskich, takich jak swoboda poruszania się, wolność zgromadzeń, prawo do informacji. Trwająca formalnie kampania wyborcza nie spełnia więc warunków do swobodnego wyboru przedstawicieli przez uprawnionych do głosowania. Przyjęte przez Sejm rozwiązania pozwalają także na arbitralną zmianę, ustalonej wcześniej w oparciu o przepisy Konstytucji RP, daty wyborów.

  Wprowadzany jest system głosowania korespondencyjnego, jako jedynej drogi do wyrażania prawa głosu. Obawiamy się, że dotarcie “pakietów z kartami wyborczymi” do każdego wyborcy jest w obecnych warunkach niemożliwe. Ta forma wyborów niesie za sobą wyzwania w zwykłym trybie wprowadzania do prawa wyborczego. Tym bardziej, zastosowana na tak krótko przed datą głosowania, rodzi wątpliwości czy wyborcy będą mieli, oprócz prawa, także realną możliwość oddania głosu.

  Obecnie, rozpoznanie protestów wyborczych i stwierdzenie ważności wyborów toczyć się będzie przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jej członkowie zostali powołani w wadliwym prawnie procesie wywołującym brak niezależność tej izby (2).

  Chcemy podkreślić, że nasze zastrzeżenia nie wynikają z oceny politycznej przyjmowanych rozwiązań, a jedynie z roli w jakiej przychodzi nam na co dzień uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.Naszą konstytucyjną rolą w strukturze organów państwowych jest stosowanie prawa, które nie może być sprzeczne z Konstytucją RP ani obowiązującym Polskę prawem międzynarodowym. Jako sędziowie jesteśmy także odpowiedzialni za rozstrzyganie sporów i odwołań w kwestiach wyborczych. Pełnimy m.in. funkcję Komisarzy Wyborczych i członków Komisji Wyborczych. W tych warunkach możliwość wykonywania naszej służby publicznej zostaje podważona. Tym samym, także prawo Polaków do skutecznego odwołania.Postulujemy, aby podjąć szczególne starania oceny, na ile podstawowe gwarancje praw człowieka są zachowane w trwających obecnie wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Z wyrazami szacunku,

  -———————–

  (1) Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 2020r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

  (2) Sąd Najwyższy, uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygnatura BSA I-4110-1/20).

  lista podpisów: https://forumfws.eu/glos-w-sprawie/sedziowie-obwe/

  Reakcja Zastępcy Rzecznika sędziów sądów powszechnych nastąpiła 3 sierpnia br. Wysłał on pismo do Zastępców Rzecznika w sądach apelacyjnych i okręgowych, aby wszczynali postępowania wobec sygnotariuszy i sygnotariuszek listu. Pełna treść pisma poniżej. 

  WhatsApp Image 2020 08 20 at 09.17.53

  20 sierpnia br. w TVN24, sędzia Monika Frąckowiak skomentowała działania sędziowskiego pionu dyscyplinarnego ( w tej chwili zbudowanego na ludziach lojalnych Rządowi) "Rzecznicy dyscyplinarni Przemysław W. Radzik, Michał Lasota i Piotr Schab chcieliby być groźni, a stają się groteskowi".

  Czy realna zmiana i lepsze działanie polskich sądów zależy od dycyplinarek dla tysięcy, setek sędziów?  Na to pytanie chyba każda osoba zna odpowiedź.