Konkurs na esej o prawach człowieka

       

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

oraz Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA

ogłasza konkurs

na esej o prawach człowieka pt.:

"Trzy najważniejsze prawa człowieka - uzasadnij wybór"


Jest on elementem wielu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA w związku z obchodami Dnia Edukacji Prawnej. Honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.


Nagrodą główną jest publikacja zwycięskiej pracy w Kwartalniku
Stowarzyszenia Sęd
ziów Polskich IUSTITIA.


Prace pisemne o objętości nie przekraczającej 3 stron formatu A4, napisane czcionką New Times Roman rozmiar 11, odstępy 1,5 prosimy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2017 roku – data wpływu prac.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2017 r. w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania swoich prac.

Poniżej regulamin konkursu:

Konkurs

w związku z obchodami Dnia Edukacji Prawnej

na esej o prawach człowieka

pod tytułem

„Trzy najważniejsze prawa człowieka – uzasadnij wybór”

pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.


Organizatorzy i sponsorzy:
- Stowarzyszenie S
ędziów Polskich Iustitia i Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia.


I. Cele Konkursu:
1. Szeroko rozumiana edukacja prawna.
2. Rozbudzenie zainteresowa
ń zagadnieniami z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.
3. Zach
ęcenie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu i wykorzystania dostępnych możliwości poznania zagadnień z zakresu prawa.
4. Rozwijanie umiej
ętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język pisany.


II. Przedmiot i warunki Konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Uczestnicy przygotowuj
ą samodzielne prace pisemne inspirowane dostępnymi obserwacjami i informacjami – na temat wskazany w tytule.
3. Przyjmowane b
ędą prace o objętości nie przekraczającej 3 stron formatu A4, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 11 i zastosowaniu odstępów między wierszami 1,5.
4. Nie dopuszcza si
ę prac zbiorowych.
5. Ka
żdy uczestnik może złożyć w Konkursie jedną pracę.
6. Do prac powinny by
ć dołączone informacje o imieniu i nazwisku uczestnika z podaniem szkoły i klasy, do której uczęszcza, jego daty urodzenia i adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych, tj. adresu poczty elektronicznej.
7. Prace konkursowe nale
ży nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2017 roku na adres: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zewskazaniem „Konkurs” w tytule wiadomości (w obu przypadkach decyduje data doręczenia adresatowi) .
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacj
ą warunków niniejszego Regulaminu przez uczestników oraz ich zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób pełnoletnich) lub zgodą ich opiekunów prawnych (w przypadku osób małoletnich) - dla potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 922 ze zm.).


III. Ocena prac konkursowych:
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, która zdecyduje o przyznaniu nagród.
2. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność oraz styl i gramatyka.


IV. Postanowienia ko
ń
cowe:
1. Zło
żone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością Organizatorów,
2. Organizatorzy zastrzegaj
ą sobie prawo do prezentacji prac uczestników Konkursu w prasie, w internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegaj
ą sobie prawo publikowania prac lub ich fragmentów w różnych formach i bez wypłacania honorariów autorskich.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23 maja 2017 roku w Dniu Wymiaru Sprawiedliwości.
5. Informacja o wynikach konkursu uka
że się na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i w mediach społecznościowych.
6. Podsumowanie Konkursu i wr
ęczenie nagród odbędzie się 23 maja 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, zaś laureaci zostaną o nich powiadomieni pocztą elektroniczną).
7. Organizatorzy zastrzegaj
ą sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.


Drukuj   E-mail