Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmian u.s.p.

Prawo o ustroju sądów powszechnych powoli zaczyna przypominać brudnopis napisany ołówkiem - co kilka dni coś się w tej ustawie wyciera gumką i wpisuje w to miejsce nowe sformułowania. Ostatnią większą nowelizacją u.s.p. jest projekt z 13 grudnia 2013 r. Zawiera on propozycję nowelizacji dość licznych przepisów, zarówno w u.s.p., jak i w innych ustawach. "Iustitia" zaopiniowała w tym zakresie wyłącznie zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych. Poniżej prezentuj...

Opinia dotycząca nowelizacji ustawy o KSSiP

Komisja Ustawodawcza Senatu RP przesłała nam do zaopiniowania  projekt senacki o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535). Poniżej prezentujemy stanowisko w tej sprawie, opracowane w ramach Zespołu Ustrojowego SSP "Iustitia". ...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie proponowanych zmian art. 75 kodeksu karnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przedstawiło Senatowi RP, a konkretnie jego Komisji Ustawodawczej swoją opinię na temat proponowanej zmiany art. 75 kodeksu karnego. Projekt ustawy (druk nr 509) jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z Konstytucją przepis nakazujący bezwzględne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy sprawca popełni w okresie próby (po zawieszeniu kary) ponownie przestępstwo podobne ...

Opinia "Iustitii" dotycząca projektowanej zmiany przepisów o długach spadkowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" skierowało do Ministerstwa Sprawiedliwości swoją opinię dotyczącą projektowanej zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o notariacie w zakresie dotyczącym długów spadkowych i odpowiedzialności za te długi. Projekt ustawy został przesłany "Iustitii" przez Departament Prawa Cywilnego MInisterstwa Sprawiedliwości (pod sygn. DPrC-I-4141/13/63). ...

Pospieszne konsultacje społeczne MS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Poniżej prezentujemy opracowane w Zespole ds. Cywilnych stanowisko odnośnie tego projektu i wyjątkowo pospiesznego trybu jego konsultacji (w praktyce na wyrażenie opinii otrzymaliśmy  jeden ...

Opinia "Iustitii" na temat "Strategii systemu wymiaru sprawiedliwości na lata 2014-2020"

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wydał opinię na temat dokumentu "Strategia systemu wymiaru sprawiedliwości na lata 2014-2020", opracowanego w Departamencie Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Opinia została przekazana ww. departamentowi Ministerstwa. Poniżej przedstawiamy opinię - jest ona stosunkowo obszerna. ...