Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia SSP "Iustitia" w sprawie nowelizacji kodyfikacji cywilnej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przedstawia spostrzeżenia, jakie powstały w Zespole ds. Prawa Cywilnego w trakcie zapoznawania się z nadesłanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (przygotowanego według założeń do tego projektu zatwierdzonych przez Radę Ministrów w dniu 27 listopada 2012 r.)  -  jako dodatkowy ogląd prac nad przygotowanymi propozycjami. Materia jest bowiem...

Uwaga do projektu z 15.07.2013 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało nam do zaopiniowania kolejny projekt rozporządzenia, dotyczący prowadzenia ksiąg wieczystych. Tym razem jest to projekt  z 15.07.2013 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. Poniżej przedstawiamy uwagę do treści tego projektu, będącą wynikiem prac Zespołu ds. Cywilnych Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. ...

Opinia "Iustitii" o zmianie przepisów ustawy o kosztach sądowych

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w ostatnim czasie musiał wykazać się dużą aktywnością z uwagi na ilość projektów aktów prawnych nadsyłanych Stowarzyszeniu do zaopiniowania, a wchodzących w zakres prac tego zespołu. Dwa poprzednie dokumenty nadesłało Ministerstwo Sprawiedliwości, trzecią opinię zespół wydał dla potrzeb prac Senatu. Jest to opinia o zmianie ustawy o kosztach sądowych, która jest projektem senackim. Przeds...

Stanowisko "Iustitii" wobec projektu założeń ustawy o biegłych sądowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zaopiniowało projekt założeń (kolejny) ustawy o biegłych sądowych. Projekt założeń tej ustawy przesłało Stowarzyszeniu do konsultacji Ministerstwo Sprawiedliwości. "Iustitia" zaopiniowała powyższy projekt - stanowisko przygotował Zespół ds. Prawa Cywilnego. Nie pierwszy raz Stowarzyszenie wypowiada się na temat projektu ustawowego uregulowania instytucji biegłych, ale wszystkie poprzednie projekty, opracowywane ...

Stanowisko "Iustitii" wobec projektu prawa restrukturyzacyjnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przyjęło opinię do projektu założeń ustawy - prawo restrukturyzacyjne. Projekt ten został przesłany do konsultacji Stowarzyszeniu przez Ministra Sprawiedliwości.

Przedstawiamy stanowisko przyjęte przez Zespół ds. Prawa Cywilnego "Iustitii" w oparciu o opinię, którą przygotowali sędziowie wydziałów gospodarczych z Warszawy - członkowie Oddziału w Warszawie.

Opinia SSP „Iustitia” do projektu wzoru arkusza ocen sędziego

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie wzoru arkusza ocen sędziego. Ten projekt, niezwykle ważny, z punktu widzenia zasad niezawisłości sedziowskiej i praktycznego stosowania ocen okresowych, spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska sędziowskiego. Zarząd SSP Iustitia w dniu 27.08.2013 r. przyjął stanowisko w sprawie tego projektu, które przedstawiamy poniżej: Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”...