Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia "Iustitii" w przedmiocie przywrócenia zniesionych sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przygotowało opinię w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Stowarzyszenie wydało opinię w związku z faktem, że muszą obecnie trwać prace nad rozporządzeniem, które w wykonaniu ww. ustawy  przywróci zniesione przez ministra Jarosława Gowina sądy. Opinię wydało już obecnie, aby mogła ona być wykorzystana podczas prac nad rozporządzeniem, jako że opiniowanie ...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie karty zgłoszenia na stanowisko sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przygotowało opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu danych, które winny znajdować się w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie. Projekt ten dotyczy aktu wykonawczego do obecnego art. 57 § 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ("Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie projektu zmian k.p.c.

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przygotował stanowisko - opinię w sprawie proponowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ten jest obecnie na etapie prac rządowych, nie trafił jeszcze do Sejmu. Jest więc z nami konsultowany w odpowiednim terminie, umożliwiającym konstruktywną współpracę. Opiniowana zmiana k.p.c. jest konsekwencją przyjęcia nowych Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2012 r. w sp...

Opinia "Iustitii" o projekcie zmiany ustawy o KSSiP

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt ten zmienia w istotny sposób (naszym zdaniem niekorzystny) zasady zatrudniania aplikantów, przy tym sporządzony został z założeniem, że obejmie aplikantów już obecnie się uczących, którzy podejmując decyzję o podjęciu nauki w KSSiP nie byli przygotowani na to, że na pewnym etapie edukacji mogą praktycznie zostać b...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", a ściślej jego Zespół ds. Prawa Cywilnego opracował opinię na temat projektu zmian kodeks postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym sądowej kontroli klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Opinia ta dotyczy projektu Ministerstwa Sprawiedliwości oznaczonego numerem ZD96.

Przedstawiamy treść powyższej opinii.

Opinia w sprawie wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań technicznych dotyczących wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczania w nim ogłoszeń.

Zespół ds. Cywilnych SSP "Iustitia" opracował opinię dotyczącą tego projektu, którą przedstawiamy poniżej.