Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko wobec projektu zmian w zakresie upadłości

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec informacji o możliwych zmianach organizacyjnych oznaczających przeniesienie rozpoznawania spraw dotyczących upadłości konsumenckich do sądów cywilnych i rozpoznawania spraw dotyczących upadłości do sądów okręgowych. Podczas obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zajmującej się rządowym projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne, na skutek poprawek zgłoszonych przez posłów koalicji rząd...

Opinia w sprawie zmian zasad sprzedaży przez komornika zajętych ruchomości

W dniu 19 lutego 2015 r., na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego, rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie m.in. kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2678) została zgłoszona zmiana art. 864 § 1 k.p.c., stanowiąca, iż sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Niewątpliwie proponowana zmiana ma związek z nagłośnionymi w ostatnim okresie przypadkami n...

Opinia w sprawie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy W uzasadnieniu pisma, którym przekazano projekt do konsultacji, zauważono, iż potrzeba dokonania zmian wynika z konieczności zagwarantowani dziecku, którego rodzice się rozwodzą lub z innych przyczyn żyją w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez obojga rodziców oraz iż proponowana n...

Trzeba przywrócić jeszcze jeden sąd - opinia uzupełniająca "Iustitii"

Wszystko się zmienia... gdy w dniu 10 listopada 2014 r. "Iustitia" opiniowała projekt rozporządzenia przywracającego z dniem 1 lipca 2015 r. wszystkie pozostałe sądy, które padły ofiarą "reformy Gowina", stwierdziliśmy, że tylko czterech sądów nie można przywrócić. Co do trzech z nich nie widzieliśmy realnych szans na przywrócenie. Czwarty - Sąd Rejonowy w Strzyżowie - znajdował się na pograniczu warunków przywrócenia, jako że obejmował stosunkowo du...

Opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia asesury

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, przywracającej instytucję asesora sądowego. Opinia wydana została na etapie prac sejmowych; projektu wcześniej nie przedstawiono Stowarzyszeniu do zaopiniowania. Przedstawiamy zatem opinię Stowarzyszenia, opracowaną przez Zespół ds. Ustroju Sądów. ...

Opinia w sprawie projektu ustawy o biegłych sądowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało do zaopiniowania projekt ustawy o biegłych sądowych z dnia 9 października 2014 roku. Zespół ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia opracował opinię odnośnie tego projektu ustawy. Opinię tę prezentujemy poniżej.   ...