Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko "Iustitii" w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował stanowisko wobec wobec projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy jego treść. 

Opinie "Iustitii" w sprawie prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował stanowisko wobec projektów dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 1)  w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, 2) w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy, wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Poniżej prze...

Opinia w sprawie nowelizacji art.426 par.2 k.p.k.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2014r. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do SSP IUSTITIA o zajęcie stanowiska w przedmiocie projektowanej zmiany przepisu art. 426 § 2 k.p.k. Senat RP proponuje, by przepis ten uzyskał brzmienie: ,,Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek zażalenia, a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji, zastosowaniu środka zapobiegawc...

Opinia "Iustitii" w sprawie mediacji

20.08.2014 r. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Iustitia" i Zespołu, który przygotował pakiet rekomendacji dotyczący mediacji i arbitrażu, poddany publicznym konsultacjom na specjalnej platformie internetowej. Rozmowy były konstruktywne, niektóre nasze argumenty, wyrażone w poniżej opublikowanym stanowisku,  zostały przyjęte ze zrozumieniem. Świadczy to o rzeczowym przebiegu konsultacji. Zagadnienie budzi nasze zainteresow...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu rozporządzenia o zgłaszaniu kandydatur na stanowiska sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. Wydanie tej opinii miało miejsce w okolicznościach nieco kontrowersyjnych. Podsekretarz stanu Michał Królikowski zwrócił się o opinię do "Iustitii" pismem z dnia 24 lipca 2014 r. i poprosił o wydanie opinii w term...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu ustawy o oświadczeniach majątkowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię nt. projektu nowej ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Opinia nasza nie jest w tej kwestii jedyną - ustawę opiniowała już Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (opinia tutaj) oraz Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet (opinia tutaj), a także Krajowa Rada Sądownictwa (opinia tutaj). Wszystkie opinie wskazują przede wszystkim na poważne z...