Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia w sprawie projektu dotyczącego udziału Ministra Sprawiedliwości w postępowaniach sądowych

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3743, druk senacki nr 1059), dotyczącym zapewnienia Ministrowi Sprawiedliwości przystąpienie po stronie pozwanej do w postępowania w sprawie z powództwa sędziego, dyrektora sądu, referendarza sądowego lub asystenta sędziego o roszczenie majątkowe ze stosunku służbowego. Prace nad projektem przebiegały n...

Opinia w sprawie naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską

Przekazano nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej. Zespół ds. Ustroju Sądów, w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sporządził następującą o...

Opinia o projekcie w sprawie opłat za egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską

Nasze Stowarzyszenie otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opinię sporządził Zespół ds. Ustroju Sądów. Poniżej przedstawiamy jej treść.      ...

Opinia w sprawie projektu dotyczącego właściwości sądów gospodarczych

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych. W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opinię przygotował Zespół ds. Ustroju Sądów. Jej t...

Uwagi w sprawie projektu dotyczącego współpracy MS z organizacjami pozarządowymi

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. W pracach tych biorą także udział przedstawiciele "Iustitii".  W ramach konsultacji publicznych dotyczących tegoż projektu przedstawiliśmy uwagi, które prezentujemy poniżej. 

Stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia dotyczącego harmonogramu działalności KSSiP

Poniżej prezentujemy opracowane przez Zespół ds. Szkoleń Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stanowisko odnośnie projektu z 14.07.2015 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.   ...