Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konkurs bez kontrasygnaty jest nieważny - opinia prawna Dr hab. Monika Florczak – Wątor, prof. UJ Dr Tomasz Zalasiński, radca prawny

Opinia_prawna.pdf Dr hab. Monika Florczak – Wątor, prof. UJ Dr Tomasz Zalasiński, radca prawny   Kraków-Warszawa, dnia 10 lipca 2018 r. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym, wydanego bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów   I. Zakres przedmiotowy opinii W dniu 29 czerwca 2018 r. w Monitorze Polskim zosta...

Prezydent złamie prawo powołując sędziów SN przed terminem - opinia prawna prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann

prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann Uniwersytet Jagielloński OPINIA  PRAWNA o przepisach art. 43 ust. 1 i art. 43 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 1 i art. 44 ust. 1 a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t. jedn. Dz. U 2018 r. poz. 389 z późn. zm.) – cyt. jako ustawa, oraz w zw. z art.29 i art. 35 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U 2018 r. , poz. 5 z późn. zm.) – cyt. jako ustawa o SN Art. 43 ust. 1 ustawy wprowadza zasadę,...

OPINIA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2731) w zakresie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Projekt zmiany ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2731) w przeważającym zakresie dotyczy nowych rozwiązań legislacyjnych w ustawach regulujących ustrój sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, Sądu Najwyższego a także Krajowej Rady Sądownictwa. Nazwanie zatem projektu ustawy regulującej ustrój sądownictwa w Polsce projektem zmiany ustawy o prokuraturze i innych ustaw wprowadza w błąd i jest nieprawidłowe z punktu widzenia zasad ...

Opinia SSP „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Stowarzyszenie zgłasza następujące uwagi do projektu:   1) art. 1 pkt 21) ustawy - wprowadzenie art. 37a   a/ art. 37a ust.1 - określenie osób uprawnionych do odbioru świadczeń alimentacyjnych zasądzonych na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej   Wprowadzenie tego przepisu można ocenić jako zbędne, albowiem przepis art. 1121 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako kro) wskazuje już podmioty, na których spoczywa obowiązek i prawo wykonywa...

Opinia SSP „Iustitia” o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

  (Druk nr 776)  Stowarzyszenie ocenia przedstawiony projekt krytycznie.   Instytucji pieczy naprzemiennej poświęcone było w znacznej części stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako kro; https://www.iustitia.pl/strefa-wewnetrzna/strefa-wiedzy/opinie/945-opinia-w-sprawie-zmian-kodeksu-rodzinnego-i-opiekunczego). W stanowisku tym przedstawiono szere...

Stanowisko „Iustitii” w sprawie projektu o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309)

Stanowisko poniższe jest częściowo nieaktualne w związku ze zmianą stanowiska Stowarzyszenia. Szczegóły zmian dostępne są tutaj: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/3129-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-w-sprawie-niektorych-rozwiazan-wprowadzonych-ustawa-z-dnia-13-06-2019-r-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud-309 ...