Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia SSP „Iustitia” o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Stowarzyszenie zgłasza następujące uwagi do projektu:   1) art. 1 pkt 21) ustawy - wprowadzenie art. 37a   a/ art. 37a ust.1 - określenie osób uprawnionych do odbioru świadczeń alimentacyjnych zasądzonych na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej   Wprowadzenie tego przepisu można ocenić jako zbędne, albowiem przepis art. 1121 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako kro) wskazuje już podmioty, na których spoczywa obowiązek i prawo wykonywa...

Opinia SSP „Iustitia” o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

  (Druk nr 776)  Stowarzyszenie ocenia przedstawiony projekt krytycznie.   Instytucji pieczy naprzemiennej poświęcone było w znacznej części stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako kro; https://www.iustitia.pl/strefa-wewnetrzna/strefa-wiedzy/opinie/945-opinia-w-sprawie-zmian-kodeksu-rodzinnego-i-opiekunczego). W stanowisku tym przedstawiono szere...

Stanowisko „Iustitii” w sprawie projektu o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309)

Stanowisko poniższe jest częściowo nieaktualne w związku ze zmianą stanowiska Stowarzyszenia. Szczegóły zmian dostępne są tutaj: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/3129-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-w-sprawie-niektorych-rozwiazan-wprowadzonych-ustawa-z-dnia-13-06-2019-r-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud-309 ...

Opinia Iustitii o prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (SN) przewiduje cztery grupy rozwiązań odmiennych od obecnego stanu prawnego: rozbudowa postępowania dyscyplinarnego, wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, zmiana struktury SN oraz wprowadzenie ławników. Odnosząc się do tych obszarów Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje co następuje: I. Postępowanie dyscyplinarne. Proponowane rozwiązania rozbudowują aparat ścigania przewinień dyscyplinarnych...

Opinia Iustitii o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” negatywnie zaopiniowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) przedstawiony przez Prezydenta RP. Projekt ten należy oceniać biorąc pod uwagę jego treść, w oderwaniu od wcześniejszych rządowych propozycji. 2. Projekt prezydencki przewiduje, że sędziów do KRS będzie wybierał Sejm. Zdaniem Stowarzyszenia jest to nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą niezależności i odrębności władzy sądownicze...

Opinia Iustitii w sprawie projektów zmian w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o prawach konsumenta (UD 245)

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta
(UD 245)