Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw zgłoszonego przez grupę senatorów - druk nr 50 Senatu RP

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw zgłoszonego przez grupę senatorów - druk nr 50 Senatu RP I. Uwagi ogólne Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (dalej jako SSP „Iustitia”) co do zasady pozytywnie opiniuje projekt, z pewnymi zastrzeżeniami przedstawionymi w dalszej części. SSP „Iustitia” oświadcza, iż wyrażony w uzasadnieniu projektu ogólny...

Przewodnik Iustitii co do kryteriów, według których powinna być dokonywana ocena, czy sąd spełnia standardy sądu należycie obsadzonego

W uchwale składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku (Sygn. akt BSA I-4110-1/20) wskazano szereg kryteriów, według których powinna być dokonywana ocena, czy sąd rozstrzygający konkretną sprawę spełnia standardy sądu należycie obsadzonego, to jest przez sędziów mających przymiot niezawisłości i bezstronności. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia na podstawie uzasadnienia powołanej uchwa...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. (druk nr 30)

Pełna treść opinii (pdf) 1. W nocy z 12 na 13 grudnia 2019 r. do Sejmu wpłynął „poselski” projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w wersji z 12 grudnia 2019 r. (druk sejmowy nr 69), zwanej ustawą dyscyplinującą sędziów, ustawą kagańcową lub ustawą represyjną. 2. W stanowisku z 18 grudnia 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wskazał, że rzeczywistym celem ...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w wersji z 12 grudnia 2019 r. (druk sejmowy nr 69)

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w wersji z 12 grudnia 2019 r. (druk sejmowy nr 69). III. PODSUMOWANIE Projekt utrwala dominację organów władzy ustawodawczej i wykonawczej nad organami władzy sądowniczej, co jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy (art. 10 ust. 1 Konstytucji). Dotyczy to w szczególności sposobu p...

Analiza funkcjonowania obowiązujących rozwiązań prawnych w odniesieniu do sytuacji prawnej pokrzywdzonego w ramach postępowania nakazowego (OPINIA PRAWNA)

OPINIA PRAWNA SPORZĄDZONA W RAMACH PRAC ZESPOŁU DS. PRAWA KARNEGO SSP IUSTITIA PRZEDMIOT OPINII Opinia stanowi analizę funkcjonowania obowiązujących rozwiązań prawnych w odniesieniu do sytuacji prawnej pokrzywdzonego w ramach postępowania nakazowego, w zakresie możliwości zaskarżenia wyroku nakazowego. UWAGI OGÓLNE Postępowanie nakazowe uregulowane zostało w rozdziale 53. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r., poz.1987, t.j. z dnia 17 p...

Opinia Iustitii w sprawie do projektu z dnia 31 maja 2019 roku ustawy o kuratorskiej służbie sądowej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w art. 122, dotyczących ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 2019 roku, poz

Opinia prawna dotycząca projektu z dnia 31 maja 2019 roku ustawy o kuratorskiej służbie sądowej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w art. 122, dotyczących ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 2019 roku, poz. 676 i 679) I. W dniu 23 maja 2019 r. na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazały się założenia do Projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej (druk UD5...