Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia amicus curiae SSP "Iustitia" w przedmiocie ustawy okołobudżetowej

W związku ze złożeniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skargi konstytucyjnej skierowanej przeciwko art. 22 i 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), czyli tzw. ustawy okołubudżetowej, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wystosowało do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wezwanie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu wraz z opinią prawną amicus curiae. ...

Stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 26 września 2012 r. oraz z dnia 27 września 2012 r.

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów z dnia 26 września 2012 r. oraz w sprawie udostępniania akt sądowych przez prezesów sądów powszechnych w ramach nadzoru administracyjnego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2012 r.

Opinie specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego na temat sytuacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zwróciło się w związku z sytuacją w Sądzie Okręgowym w Warszawie i próbą unieważnienia przez Prezes Sądu dokonanego demokratycznie i w zgodzie z ustawą wyboru organów przedstawicielskich, w szczególności kolegium, o opinię w tej sprawie do specjalisty z zakresu prawa konstytucyjnego. Autorem opinii jest prof. dr hab. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski). W tej samej sprawie drugiej opinii zasięgnął warszawski oddz...

Opinia Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie projektu skrócenia procesu nominacyjnego sędziów

Na spotkaniu 27 czerwca 2012 r. z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem przedstawiono Zarządowi SSP "Iustitia" projekt zmian w procesie nominacyjnym sędziów, zmierzający do skrócenia tej procedury. Zamieszczamy na stronie naszą opinię,przesłaną do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Krajowa Rada Sądownictwa odrzuca projekt likwidacji sądów rejonowych

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r. w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 1) w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;2) w sprawie ustalenia sądów okręgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejo...

Opinia prawna w sprawie projektu zniesienia sądów

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.Celem przedłożenia Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r.  Akty prawne stanowiące podstawę opinii:- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe...