Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie projektu skrócenia procesu nominacyjnego sędziów

Na spotkaniu 27 czerwca 2012 r. z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem przedstawiono Zarządowi SSP "Iustitia" projekt zmian w procesie nominacyjnym sędziów, zmierzający do skrócenia tej procedury. Zamieszczamy na stronie naszą opinię,przesłaną do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Krajowa Rada Sądownictwa odrzuca projekt likwidacji sądów rejonowych

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r. w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: 1) w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości;2) w sprawie ustalenia sądów okręgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejo...

Opinia prawna w sprawie projektu zniesienia sądów

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych.Celem przedłożenia Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r.  Akty prawne stanowiące podstawę opinii:- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe...

Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych

Celem przedłożenia: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia"Stan prawny na dzień: 16 lutego 2012 r. Akty prawne stanowiące podstawę opinii:    - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483);   - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993.61.284);   - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r...

Opinia "Iustitii" o projekcie rozporządzeń dotyczących rejestrów sądowych

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie projektów trzech rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości(opracowana przez Zespół Prawa Cywilnego) Stowarzyszenie pragnie przedstawić zdecydowanie krytyczną opinię wobec opublikowanych na stronie internetowej MS projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: - w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spó...

Opinia KRS w sprawie ustawy okołobudżetowej

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2011 r.w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zwanej dalej „ustawą okołobudżetową" negatywnie opiniuje zmiany zaproponowane w artykułach 9, 14, 15 i 16.Przede wszystkim Rada zauważa, że projekt pozbawia Ministra Sprawiedliwości,...