Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia "Iustitii" dotycząca projektowanej zmiany przepisów o długach spadkowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" skierowało do Ministerstwa Sprawiedliwości swoją opinię dotyczącą projektowanej zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o notariacie w zakresie dotyczącym długów spadkowych i odpowiedzialności za te długi. Projekt ustawy został przesłany "Iustitii" przez Departament Prawa Cywilnego MInisterstwa Sprawiedliwości (pod sygn. DPrC-I-4141/13/63). ...

Pospieszne konsultacje społeczne MS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Poniżej prezentujemy opracowane w Zespole ds. Cywilnych stanowisko odnośnie tego projektu i wyjątkowo pospiesznego trybu jego konsultacji (w praktyce na wyrażenie opinii otrzymaliśmy  jeden ...

Opinia "Iustitii" na temat "Strategii systemu wymiaru sprawiedliwości na lata 2014-2020"

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wydał opinię na temat dokumentu "Strategia systemu wymiaru sprawiedliwości na lata 2014-2020", opracowanego w Departamencie Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Opinia została przekazana ww. departamentowi Ministerstwa. Poniżej przedstawiamy opinię - jest ona stosunkowo obszerna. ...

Stanowisko w sprawie założeń do projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

SSP "Iustitia" otrzymało z Ministerstwa Sprawiedliwości do zaopiniowania projekt z 18.10.2013 r. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W związku z tym projektem Zespół ds. Cywilnych wraz ze współpracownikami przygotował stanowisko, które prezentujemy poniżej.

Opinia konstytucyjna w sprawie zarządzeń nadzorczych

W załączeniu uprzejmie przedstawiamy przygotowaną na zlecenie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opinię prawną doc. Ryszarda Piotrowskiego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) dotyczącą charakteru prawnego zarządzeń nadzorczych i ich znaczenia dla kształtowania obowiązków sędziów.          Autor opinii, po zapoznaniu się z dziesiątkami zarządzeń nadzorczych wydanych w ciągu ostatnich kilku lat przez niektó...

Opinia SSP "Iustitia" w sprawie nowelizacji kodyfikacji cywilnej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przedstawia spostrzeżenia, jakie powstały w Zespole ds. Prawa Cywilnego w trakcie zapoznawania się z nadesłanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (przygotowanego według założeń do tego projektu zatwierdzonych przez Radę Ministrów w dniu 27 listopada 2012 r.)  -  jako dodatkowy ogląd prac nad przygotowanymi propozycjami. Materia jest bowiem...