Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia "Iustitii" o projekcie zmiany ustawy o KSSiP

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt ten zmienia w istotny sposób (naszym zdaniem niekorzystny) zasady zatrudniania aplikantów, przy tym sporządzony został z założeniem, że obejmie aplikantów już obecnie się uczących, którzy podejmując decyzję o podjęciu nauki w KSSiP nie byli przygotowani na to, że na pewnym etapie edukacji mogą praktycznie zostać b...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmiany kodeksu postępowania cywilnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", a ściślej jego Zespół ds. Prawa Cywilnego opracował opinię na temat projektu zmian kodeks postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym sądowej kontroli klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Opinia ta dotyczy projektu Ministerstwa Sprawiedliwości oznaczonego numerem ZD96.

Przedstawiamy treść powyższej opinii.

Opinia w sprawie wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań technicznych dotyczących wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz zamieszczania w nim ogłoszeń.

Zespół ds. Cywilnych SSP "Iustitia" opracował opinię dotyczącą tego projektu, którą przedstawiamy poniżej.

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu zmian u.s.p.

Prawo o ustroju sądów powszechnych powoli zaczyna przypominać brudnopis napisany ołówkiem - co kilka dni coś się w tej ustawie wyciera gumką i wpisuje w to miejsce nowe sformułowania. Ostatnią większą nowelizacją u.s.p. jest projekt z 13 grudnia 2013 r. Zawiera on propozycję nowelizacji dość licznych przepisów, zarówno w u.s.p., jak i w innych ustawach. "Iustitia" zaopiniowała w tym zakresie wyłącznie zmiany prawa o ustroju sądów powszechnych. Poniżej prezentuj...

Opinia dotycząca nowelizacji ustawy o KSSiP

Komisja Ustawodawcza Senatu RP przesłała nam do zaopiniowania  projekt senacki o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535). Poniżej prezentujemy stanowisko w tej sprawie, opracowane w ramach Zespołu Ustrojowego SSP "Iustitia". ...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie proponowanych zmian art. 75 kodeksu karnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przedstawiło Senatowi RP, a konkretnie jego Komisji Ustawodawczej swoją opinię na temat proponowanej zmiany art. 75 kodeksu karnego. Projekt ustawy (druk nr 509) jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z Konstytucją przepis nakazujący bezwzględne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy sprawca popełni w okresie próby (po zawieszeniu kary) ponownie przestępstwo podobne ...