Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia "Iustitii" w sprawie mediacji

20.08.2014 r. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Iustitia" i Zespołu, który przygotował pakiet rekomendacji dotyczący mediacji i arbitrażu, poddany publicznym konsultacjom na specjalnej platformie internetowej. Rozmowy były konstruktywne, niektóre nasze argumenty, wyrażone w poniżej opublikowanym stanowisku,  zostały przyjęte ze zrozumieniem. Świadczy to o rzeczowym przebiegu konsultacji. Zagadnienie budzi nasze zainteresow...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu rozporządzenia o zgłaszaniu kandydatur na stanowiska sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. Wydanie tej opinii miało miejsce w okolicznościach nieco kontrowersyjnych. Podsekretarz stanu Michał Królikowski zwrócił się o opinię do "Iustitii" pismem z dnia 24 lipca 2014 r. i poprosił o wydanie opinii w term...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektu ustawy o oświadczeniach majątkowych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię nt. projektu nowej ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Opinia nasza nie jest w tej kwestii jedyną - ustawę opiniowała już Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf (opinia tutaj) oraz Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet (opinia tutaj), a także Krajowa Rada Sądownictwa (opinia tutaj). Wszystkie opinie wskazują przede wszystkim na poważne z...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie przywrócenia zniesionych sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przygotowało opinię w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Stowarzyszenie wydało opinię w związku z faktem, że muszą obecnie trwać prace nad rozporządzeniem, które w wykonaniu ww. ustawy  przywróci zniesione przez ministra Jarosława Gowina sądy. Opinię wydało już obecnie, aby mogła ona być wykorzystana podczas prac nad rozporządzeniem, jako że opiniowanie ...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie karty zgłoszenia na stanowisko sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przygotowało opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu danych, które winny znajdować się w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie. Projekt ten dotyczy aktu wykonawczego do obecnego art. 57 § 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ("Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych...

Stanowisko "Iustitii" w sprawie projektu zmian k.p.c.

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" przygotował stanowisko - opinię w sprawie proponowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego. Projekt ten jest obecnie na etapie prac rządowych, nie trafił jeszcze do Sejmu. Jest więc z nami konsultowany w odpowiednim terminie, umożliwiającym konstruktywną współpracę. Opiniowana zmiana k.p.c. jest konsekwencją przyjęcia nowych Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2012 r. w sp...