Opinia Zarządu SSP "Iustitia" w sprawie projektu skrócenia procesu nominacyjnego sędziów

Na spotkaniu 27 czerwca 2012 r. z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem przedstawiono Zarządowi SSP "Iustitia" projekt zmian w procesie nominacyjnym sędziów, zmierzający do skrócenia tej procedury. Zamieszczamy na stronie naszą opinię,przesłaną do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W nawiązaniu do spotkania z dnia 27 czerwca 2012 roku przedstawicieli zarządu SSP IUSTITIA z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem, podczas którego przedstawił Pan projekt zmian dotyczący skrócenia procesu obsadzania wolnych stanowisk, Zarząd SSP IUSTITIA przedstawia opinię stowarzyszenia w tym zakresie:

I. Etap – skrócenie terminu z art. 56 USP z 30 dni na 21 dni oraz wprowadzenie obowiązku zawiadomienia MS przed zwolnieniem stanowiska w razie planowanego stanu spoczynku na 5 miesięcy wcześniej.

Oceniamy pozytywnie .

II. Etap – skrócenie terminu z 3 miesięcy do miesiąca od wpływu wniosku do Ministra do przydzielenia etatu do sądu tzw. publikacja, obwieszczenie.

Oceniamy pozytywnie .

III. Etap - propozycja powrotu do stanu sprzed 28.08.2012 r. lub określenia terminu do wyznaczenia zgromadzenia np. na 3 miesiące.

Oceniamy pozytywnie, ale mamy również swoje dodatkowe propozycje.
Popieramy powrót do opiniowania kandydatów przez zgromadzenia Sądów Okręgowych, a także by w momencie zakończenia procedury zgłoszeniowej kandydatów, prezes sądu z urzędu wyznaczał termin zgromadzenia ogólnego, który zaopiniuje kandydatów oraz kolegium np. za 3 miesiące lub w innym określonym czasie, jeżeli kandydatów jest większa ilość (i istnieje konieczność wykonania szeregu lustracji).
Wnioskujemy o odejście od nominacji na SSO i SSA, niech to będzie jak decyzja podobna do tej o zmianie wydziału.Każdy będzie uprawniony do orzekania w tych sądach bez koniecznosci uzyskiwania awansu w drodze nominacji przez Prezydenta.
Proponujemy również, aby oceny kandydata dokonywali nie wizytatorzy, lecz sędziowie (sędziowie ci muszą być z poza apelacji i najlepiej nie na stałe tej samej) wyznaczeni przez Krajową Radę Sądownictwa. Jeśli kandydatów jest nie więcej niż 5, wszystkich ocenia ten sam sędzia, jeśli są z tego samego pionu orzeczniczego. Postulujemy również by w przypadku ubiegania się przez sędziego lub kandydata na sędziego o kolejne wolne stanowisko, aby opinie uzupełniające były sporządzane dopiero po upływie określonego, dość długiego czasu, na przykład po upływie pół roku. Spowoduje to odciążenie wizytatorów i przyspieszenie procedury.


IV. Etap – od przesłania akt MS do Krajowej Rady Sądownictwa - etap uchylony.

Opiniujemy pozytywnie.

V. Etap – od przedstawienia akt Krajowej Radzie Sądownictwa do przedstawienia kandydata Prezydentowi RP


Opiniujemy pozytywnie wprowadzenie regulacji tzw. doręczania korespondencji elektronicznie. 

VI. Etap – postępowanie w kancelarii Prezydenta RP – bez zmian i uwag.Zarząd SSP Iustitia


Drukuj   E-mail