Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia "Iustitii" do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodzie lekarza, prawach pacjenta i innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Opinia została opracowana przez członków Zespołu karnego, a następnie w dniu 21 czerwca 2016 r. przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

W części dotyczącej zmiany art. 360 § 2 oraz w zakresie art. 357 § 1 kodeksu postępowania karnego („k.p.k.”). Opinia została przygotowana przez Zespół ds. Prawa Karnego i przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia 21 czerwca 2016r.

Stowarzyszenie negatywnie ocenia Ustawę przede wszystkim w zakresie znowelizowanego brzmienia art. 360 § 2 k.p.k. przewidującego, że w razie sprzeciwu prokuratora co do wyłączenia jawności rozprawy, odbywa się ona jawnie, ponieważ zmiany w prezentowanym kształcie naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej („KRP”) gdyż stoją one w bezpośredniej sprzeczności z:

  1. art. 45 ust. 1 i 2 KRP - w wyniku naruszenia prawa do sądu obejmującego również prawo każdej osoby do żądania, aby ostateczna decyzja w przedmiocie wyłączenia jawności rozprawy była podejmowana przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a nie – prokuratora, co w konsekwencji narusza w szczególności prawo do obrony oskarżonego w procesie karnym;
  2. art. 78 w zw. z art. 45 ust. 1 i 2 KRP – w wyniku określenia, iż sprzeciw prokuratora odnośnie wyłączenia jawności rozprawy de facto stanowić będzie ostateczną i niepodważalną decyzję w sprawie, od której nie przewiduje się żadnego trybu odwoławczego;
  3. art. 10 ust. 2 w zw. art. 175 i art. 177 KRP – w wyniku naruszenia zasady trójpodziału władzy poprzez przypisanie prokuratorom, a zatem organowi aparatu wymiaru sprawiedliwości, uprawnień które ściśle wynikają z kompetencji sądowniczych zastrzeżonych w Konstytucji wyłącznie na rzecz władzy sądowniczej;
  4. art. 45 ust. 1 KRP w zw. z art. 30 KRP – poprzez dopuszczenie, aby sprzeciw prokuratora mógł być wyrażony bez stosownego uzasadnienia, co narusza gwarancje procesowe uczestników postępowania karnego, w tym prawo do obrony.

Ponadto Stowarzyszenie negatywnie ocenia Ustawę w zakresie znowelizowanego brzmienia art. 357 § 1 k.p.k. obligującego Sąd do udzielenia zezwolenia na nagrywanie przebiegu rozprawy przez przedstawicieli mediów bez żadnych warunków dodatkowych. W praktyce proponowany przepis oznacza wyłączenie decyzyjności Sądu w tym zakresie, co nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia. Należy zwrócić uwagę, że w zainteresowaniu środków masowego przekazu bardzo często znajduję się sprawy szczególnie bulwersujące opinię publiczną, gdzie w przypadku transmisji ich przebiegu przez media może dojść do bardzo istotnego naruszenia dóbr osobistych uczestników postępowania, czemu Sąd nie będzie mógł zapobiec szczególnie w powiązaniu z brakiem możliwości wyłączenia jawności rozprawy.

 


Drukuj   E-mail