Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia „Iustitii” do projektu rozporządzenia Min. Sprawiedliwości dot. licytacji ruchomości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania licytacji ruchomości. Opinia została opracowana przez członków Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Wydanie nowego rozporządzenia na podstawie art. 868 k.p.c., wobec zmiany jego brzmienia z dniem 8 września 2016 r., wydaje się nieuniknione. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ,,Iustitia” zgłasza jedynie następujące, drobne zastrzeżenia wobec projektowanych przepisów: 

1)      katalog przepisów k.p.c., o których treści komornik ma pouczyć obecnych na licytacji, zgodnie z zapisem § 2 zdanie ostatnie projektu, jest niewystarczający. Zdaniem opiniującego należy go uzupełnić o przepisy następujących artykułów k.p.c.: 8671 § 2, 8673, 874 i 879;

2)      wydaje się, że użycie przez komornika formuły „nikt”, którą ma wypowiedzieć po stwierdzeniu braku dalszych postąpień, zgodnie z § 6 projektu, stoi w sprzeczności z polskim zwyczajem językowym i jest niewystarczające. Zamiast tego proponujemy użyć sformułowania: „stwierdzam, że nikt nie zaoferował wyższej ceny”, lub „stwierdzam brak dalszych postąpień”.

Projekt nie zawiera regulacji dotyczącej miejsca licytacji, co jest obecnie uregulowane w § 80 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (dalej: r.c.k.). Materia ta rzeczywiście wykracza poza przedmiot regulacji objęty nowym  rozporządzeniem z uwagi na zmianę treści art. 868 k.p.c. (rozporządzenie ma określać jedynie sposób przeprowadzenia licytacji), wydaje się jednak wskazane, aby wobec utraty w całości z dniem 8 września 2016 r. mocy wiążącej rozporządzania z dnia 9 marca 1968 r., zagadnienie to zostało uregulowane w k.p.c.

W nowym rozporządzeniu niesłusznie pominięto regulacje zawarte obecnie w paragrafach 91 i 104 r.c.k. Pierwszy z nich dotyczy czasu rozpoczęcia licytacji i ewentualnego spóźnienia w stosunku do obwieszczenia o licytacji. Brak podobnego zapisu może być przyczyną zarzutu nieważności sprzedaży czy naruszenia zasad licytacji, jeśli faktycznie rozpocznie się ona z opóźnieniem w stosunku do planowanej godziny.

Drugi z powołanych przepisów r.c.k. przewiduje wydawanie komornikowi pokwitowań odbioru ruchomości przez nabywców. Służy on zabezpieczeniu interesów komornika. Jego brak może rodzić problemy w praktyce, jeśli nabywca odmówi wydania takiego pokwitowania.  


Drukuj   E-mail