Opinia w sprawie projektu dotyczącego wynagrodzeń pracowników

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (wersja z 17 września 2015 r.), w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w załączeniu uprzejmie przesyłam opinię Stowarzyszenia.

Zespół ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia opracował odnośnie tego projektu opinię, którą prezentujemy poniżej.

 

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

I. Treść i cel rozporządzenia

Treść projektowanego rozporządzenia sprowadza się do podwyższenia o 25-70% górnych granic wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii pracowników sądów (i prokuratur) oraz podwyższenia dolnych granic wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z uzasadnienia projektu wynika, że celem tego zabiegu jest „prowadzenie w jednostkach organizacyjnych sądownictwa i prokuratury bardziej elastycznej polityki kształtowania wynagrodzeń w ramach posiadanych środków finansowych”, a zwłaszcza możliwość zaoferowania wyżej wykwalifikowanym specjalistom stawek wynagrodzeń odpowiadających wynagrodzeniom na rynku pracy.

II. Znaczenie rozporządzenia

W obecnej sytuacji płacowej pracowników sądów trudno mieć zastrzeżenia do pomysłu podwyższenia ich wynagrodzeń.

Wbrew pozorom jednak projektowana zmiana nie poprawi w sposób zauważalny ich sytuacji. Projekt w istocie zakłada podwyższenie tylko górnych granic wynagrodzeń, pozostawiając dolne granice w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę – czy to w dotychczasowej, czy w przewidywanej wysokości. Skutkiem tego będzie po pierwsze zwiększenie dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami najlepiej i najgorzej zarabiającymi (w skrajnym przypadku – do 650%!), po drugie – zwiększenie i tak już znacznej dowolności w ustalaniu wynagrodzeń tych pracowników, a po trzecie i najważniejsze – brak realnych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników najmniej zarabiających. Tym samym pozostaje w mocy założenie, że sądy mają płacić swym pracownikom minimalne wynagrodzenia – co w przypadku sądów, które z założenia winny się cieszyć prestiżem społecznym, również w sferze wynagrodzeń ich pracowników, nie sposób określić innym mianem niż żenujące.

Nie ma potrzeby przypominać oczywistych negatywnych następstw utrzymywania zaniżonych płac pracowników sądów dla poziomu ich fachowości i stopnia zaangażowania w pracę, a przecież brak wykwalifikowanych, sprawnych kadr urzędniczych jest jedną z istotnych przyczyn powolnego działania polskich sądów – po prostu nie ma komu (kompetentnie) protokołować rozpraw, redagować pism, rozsyłać korespondencji itd. Tymczasem projektowana zmiana w ogóle nie zmierza do rozwiązania tego systemowego problemu.

W tej sytuacji projektowane rozporządzenie trudno uznać za cokolwiek innego, jak tylko działanie pozorne, a w istocie szkodliwe bowiem pozwalające, przy dowolności decyzji co do stosowania górnych stawek wynagrodzeń, na oferowanie – niekoniecznie najlepszym specjalistom – wysokich wynagrodzeń co prowadzić będzie do drenowania budżetów sądów przeznaczonych na wynagrodzenia przez niektórych, niekoniecznie najlepszych i zajmujących się działalnością uboczną pracowników, co zresztą stoi w sprzeczności z głoszoną przez Ministesrtwo Sprawiedliwości potrzebą wyrównywania nieuzasadnionych dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników.

Z tego powodu SSP „Iustitia” ocenia projekt negatywnie.

SSP „Iustitia” podziela również w pełni negatywną opinię do projektu sformułowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów.

III. Rekomendacje SSP „Iustitia”

Mając na uwadze przedstawioną wyżej ocenę SSP „Iustitia” rekomenduje:

1)     odstąpienie od wprowadzenia w życie projektowanego rozporządzenia;

2)     skoncentrowanie się na potrzebach tych grup pracowniczych, które wykonują podstawowe czynności, dla których sądy są powołane;

3)     zmniejszenie dysproporcji płacowych wśród pracowników sądów;

4)     niezwłoczne, rzeczywiste i odczuwalne podwyższenie wynagrodzeń wszystkich pracowników sądów, zwłaszcza w sądach, w których braki kadrowe są najbardziej dotkliwe.

W tym ostatnim zakresie SSP „Iustitia” podtrzymuje w całej rozciągłości swe stanowisko zawarte w uchwale ogłoszonej na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz bez zastrzeżeń popiera stanowiska zawarte w uchwałach zgromadzeń sędziów z całej Polski, popierających słuszne postulaty płacowe pracowników sądów.

 

 


Drukuj   E-mail