Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

38 numer Kwartalnika Iustitii (4/2019)

Prezentujemy 38 numer Kwartalnika Iustitii, w którym m.in:

Na dobry początek / For a good start

Temat numeru / In The Spotlight

Prawo cywilne / Civil Law

Prawo ustrojowe / Systemic Law

Sądy w Europie / Courts in Europe

Ważne pytania / Important Questions

Raport Iustitii: Wymiar sprawiedliwości pod presją. Lata 2015-2019.

4 LATA UDERZANIA W POLSKICH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW. RAPORT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM PROKURATORÓW LEX SUPER OMNIA

Raport sporządzony przez pięciu sędziów i jednego prokuratora przedstawia na 214 stronach skalę represji wobec polskich sędziów i prokuratorów w latach 2015 – 2019, czyli w okresie wprowadzania tzw. reform sądownictwa przez obecną władzę. Publikacja podzielona jest na 2 części: pierwszą dotyczącą sędziów oraz drugą dotyczącą prokuratorów.

W części pierwszej omówione są szczegółowo przypadki wpływania na 34 sędziów poprzez represje o charakterze twardym – czyli działania podejmowane przez rzeczników powołanych przez Ministra Zbigniewa Ziobrę: Piotra Schaba, Michała Lasotę oraz Przemysława Radzika.  Są to rozmaite czynności wyjaśniające lub wszczęte postępowania dyscyplinarne w związku z działalnością orzeczniczą i pozaorzeczniczą sędziów. Opisane są tutaj również przypadki represji o charakterze miękkim w stosunku do 25 sędziów – min. szkalowanie, przenoszenia do innych wydziałów, wszczynanie postępowań karnych przez prokuraturę, likwidacja wydziału, pozbawienie funkcji. 

W drugiej części możemy przeczytać o represjach, które dotknęły prokuratorów, którzy z rozmaitych powodów nie spodobali się obecnej władzy – czy to za wyrażane opinie, czy to za działania nie pomyśli dominującej dziś opcji politycznej. Na liście prokuratorów zdegradowanych do jednostek niższego szczebla znalazło się aż 99 osób. 

Raport dostępny jest tutaj (pdf - wersja polska).

37 numer Kwartalnika Iustitii (3/2019)

Przed Wami trzeci numer Kwartalnika w 2019 r. A w nim m.in:

Na dobry początek / For a good start

Temat numeru / In The Spotlight

Prawo karne / Criminal Law

Prawo ustrojowe / Systemic Law

Przegląd wydarzeń / Highlights

Varia / Miscellany

Sędziowie pod presją – raport o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów (2019)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opracowało kompleksowy raport, opisujący wszystkie przypadki represji władz wobec niezależnych polskich sędziów. W raporcie opisano różnego rodzaju działania, jakie zostały już podjęte, wobec dwudziestu jeden polskich sędziów.

Metody działania rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika, których na tych stanowiskach obsadził Zbigniew Ziobro, pokazują, że na ich celowniku znaleźli się sędziowie broniący niezależności sądownictwa – komentuje prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz.

Najnowszym wydarzeniem, które wskazuje na polityczne podłoże działań nominowanych przez Zbigniewa Ziobrę prezesów, jest niedawna decyzja prezesa warszawskiego sądu Macieja Mitery, powołanego na tę funkcję przez Zbigniewa Ziobrę dotycząca sędziego Łukasza Bilińskiego. Sędzia Łukasz Biliński rozpoznawał sprawy dotyczące uczestników obywatelskich manifestacji, wyrażających sprzeciw wobec polityki obecnego rządu, także w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Wyroki uniewinniające demonstrantów, wydawane przez tego sędziego, spotykały się z krytyką ważnych polityków partii rządzącej. Prezes Maciej Mitera z dniem 1 lipca br. przeniósł sędziego Bilińskiego, jako jedynego sędziego wydziału karnego, do wydziału rodzinnego.

Publikacja raportu zbiega się z wizytą w Polsce prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników (The American Bar Association) Boba Carlsona. Mam nadzieję, że nasze amerykańskie koleżanki i koledzy będą wskazywać polskim władzom, że tylko niezależne sądownictwo może gwarantować dobre relacje ekonomiczne między naszymi krajami – mówi prezes Iustitii.

Całość raportu dostępna jest tutaj (pdf) 

errata raportu w związku z działaniami wobec sędziego Łukasza Bilińskiego (pdf)

36 numer Kwartalnika Iustitii (2/2019)

Przed Wami drugi numer Kwartalnika w 2019 r. A w nim m.in:

- "Miszczowie i Mistrzowie polskiego sądownictwa" - Krysttiana Markiewicza;

- relacja z II Kongresu Prawników Polskich;

- "Wykorzystanie w procesie cywilnym badań fokusowych nad świadomością i postawami społecznymi wobec prawa – zarys problemu" - Mateusz Wiktor Golak

- Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.2.2017 r., III KK 226/16 - Łukasz Breguła

- Czy Konstytucja jest potrzebna do wymierzania sprawiedliwości? - Piotr Tuleja

- Opinia prawna w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia NSA z 25.9.2018 r. (II GW 22/18) o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z 24.8.2018 r. - Andrzej Jakubecki

- "Wokanda luksemburska. Trudna sztuka autoprezentacji, czyli o tym, jak organ podający się za KRS walczy o ponowne otwarcie ustnego etapu postępowania przed TSUE przez pryzmat wypowiedzi członków tego organu" - Joanna Hetnarowicz-Sikora

- Zjednoczeni wokół wartości, którym wspólnie służymy wywiad z adw. Mikołajem Pietrzakiem

- Forum Współpracy Sędziów – podsumowanie dwóch lat działalności - Bartłomiej Starosta

Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj: link do publikacji.

35 numer Kwartalnika Iustitii (1/2019)

Przed Wami pierwszy numer Kwartalnika w 2019 r. A w nim m.in:

- artykuł K. Kovacs i K.L. Scheppele pt. „Delikatna natura niezależności sędziowskiej. Nauka z przypadku Węgry i Polska vs. Unia Europejska”. Tekst został pierwotnie opublikowany w czasopiśmie „Communist and Post-Communist Studies” („Legal Change in Post-Communist States: Contradictions and Explanations”, Nr 51/2018).

- artykuł K. Kremisa, który powinien szczególnie zainteresować sędziów cywilistów. Autor sięgnął po skomplikowane zagadnienie statusu administratora hipoteki w toku egzekucji z nieruchomości, przedstawiając je w sposób wszechstronny, uporządkowany i przystępny. Jest to bardzo ciekawy przykład twórczego spotkania teorii z praktyką.

- K. Szary szeroko przedstawiła kompetencje referendarza w postępowaniu karnym, które w codziennej praktyce wymiaru sprawiedliwości są coraz istotniejsze. Niewątpliwą zaletą tej pracy jest praktyczne spojrzenie na wymienione zagadnienie, a także formułowanie na tym tle propozycji zmian w KPK.

- P. Głogowski zajął się, niezmiennie bardzo interesującym sędziów, zagadnieniem odmowy powołania na urząd sędziego przez Prezydenta RP.

- opinia prawna M. Florczak-Wątor i S. Patyry, z której wynika, że procedury konkursowe zakończone niedawnymi nominacjami do Sądu Najwyższego są dotknięte nieważnością.

Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj: link do publikacji.

Odpowiedź na kompedium Białej Księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przedstawione przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej

Niniejsza odpowiedź na kompendium Białej Księgi, przedstawionej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z zespołem ekspertów w celu przedstawiania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce.

Odpowiedź jest zbudowana w następujący sposób: najpierw przytoczona została teza zawarta w dokumencie przygotowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (napisana italikiem i opatrzona cudzysłowem), a następnie odpowiedź na tę tezę, przedstawiona przez Stowarzyszenie „Iustitia”.

W osobnym dokumencie Stowarzyszenie „Iustitia” przedstawi całościową odpowiedź na Białą Księgę.

link do dokumentu (pdf)

Odpowiedź Stowarzyszenia Iustitia na Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawioną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla Komisji Europejskiej (2018)

Przedstawiony Państwu przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dokument „Biała Księga w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości[1] mógł stać się początkiem otwartej i nieskrępowanej dyskusji o koniecznych zmianach. Niestety, lektura dokumentu wskazuje, że celem jego przygotowania nie było rzetelne przedstawienie faktów uzasadniających zmiany w prawie oraz organizacji sądownictwa.  Takie przedstawienie faktów wymaga podania prawdy, całej prawdy i tylko prawdy. Tymczasem Biała Księga zawiera nie całą prawdę; część faktów i powiązań między nimi pomija; podaje fakty czasem nawet prawdziwe, ale sugerując nieprawdziwe ich skutki. Dokument ma zatem inny cel, niż deklarowany. Uważamy, że został napisany w celu zamaskowania politycznego ataku na niezależne sądownictwo.

Raport (pdf)

Podmioty w postępowaniu cywilnym

W dniach 22–23.9.2016 r. na WPiA Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we współpracy z: Krajową Radą Komorniczą, Izbą Notarialną w Katowicach i Fundacją Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica. Patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Sądownictwa. Patronatu medialnego udzieliło Wydawnictwo C.H.Beck.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.

Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

W dniu 30.11.2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck i Redakcję Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” pt.: „Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym”. Celem konferencji było przedstawienie podstawowych problemów dotyczących kosztów postępowania cywilnego oraz pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym. Zagadnienie to, dotyczące każdego postępowania, stanowi istotny element wymiaru sprawiedliwości. Koszty sądowe w sposób bezpośredni dotyczą prawa do sądu, w tym dostępności do niego oraz sprawności postępowania. Uczestnicy konferencji nie tylko zwrócili uwagę na utrudnienia związane z obecną regulacją, ale przedstawili propozycje nowych, całościowych uregulowań. Dotyczyły one postępowania rozpoznawczego, egzekucji należności Skarbu Państwa w kontekście zapewnienia spójności sytemu kosztów sądowych oraz problematyki zwalniania od kosztów sądowych i ustanawiania pełnomocnika z urzędu. Wypowiedzi te zostały opublikowane w pierwszej części niniejszej publikacji.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.

Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego

W dniach 9–11.12.2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a konkretnie członkowie Oddziału Warszawskiego oraz Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Stowarzyszenia. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ale również świata naukowego i adwokatury z bardzo różnych krajów Europy, od tzw. starych demokracji europejskich w rodzaju Włoch czy Niemiec, poprzez nowe kraje członkowskie jak Estonia, Litwa, Czechy czy Polska, aż do państw, które dopiero od niedawna podejmują wysiłki mające na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak Ukraina, Gruzja czy Azerbejdżan.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.

Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej

W dniach 21–22.10.2010 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt.: „Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”. Stanowiła ona okazję do podjęcia dyskusji nad kierunkami rozwoju postępowania cywilnego w kontekście prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz możliwych konsekwencji praktycznych ich wprowadzenia dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wybrane zagadnienia były tematem wystąpień m.in. członków grup roboczych KKPC przygotowujących projekt reformy i sędziów z Zespołu Prawa Cywilnego SSP „Iustitia”. W konferencji wzięli udział teoretycy i praktycy prawa, w tym przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego z całej Polski, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prokuratorii Generalnej, Rady Legislacyjnej, Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

Opracowanie składa się z czterech części: referatów wygłoszonych podczas konferencji, wypowiedzi przedstawionych w toku dyskusji, opracowań nadesłanych przez uczestników oraz pierwotnej wersji projektu zmian KPC wraz z uzasadnieniem. Publikacja ta zawiera zbiór wypowiedzi stanowiących na ogół pierwszy komentarz do projektowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

link do publikacji