Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

35 numer Kwartalnika Iustitii (1/2019)

Przed Wami pierwszy numer Kwartalnika w 2019 r. A w nim m.in:

- artykuł K. Kovacs i K.L. Scheppele pt. „Delikatna natura niezależności sędziowskiej. Nauka z przypadku Węgry i Polska vs. Unia Europejska”. Tekst został pierwotnie opublikowany w czasopiśmie „Communist and Post-Communist Studies” („Legal Change in Post-Communist States: Contradictions and Explanations”, Nr 51/2018).

- artykuł K. Kremisa, który powinien szczególnie zainteresować sędziów cywilistów. Autor sięgnął po skomplikowane zagadnienie statusu administratora hipoteki w toku egzekucji z nieruchomości, przedstawiając je w sposób wszechstronny, uporządkowany i przystępny. Jest to bardzo ciekawy przykład twórczego spotkania teorii z praktyką.

- K. Szary szeroko przedstawiła kompetencje referendarza w postępowaniu karnym, które w codziennej praktyce wymiaru sprawiedliwości są coraz istotniejsze. Niewątpliwą zaletą tej pracy jest praktyczne spojrzenie na wymienione zagadnienie, a także formułowanie na tym tle propozycji zmian w KPK.

- P. Głogowski zajął się, niezmiennie bardzo interesującym sędziów, zagadnieniem odmowy powołania na urząd sędziego przez Prezydenta RP.

- opinia prawna M. Florczak-Wątor i S. Patyry, z której wynika, że procedury konkursowe zakończone niedawnymi nominacjami do Sądu Najwyższego są dotknięte nieważnością.

Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj: link do publikacji.

Odpowiedź na kompedium Białej Księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przedstawione przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej

Niniejsza odpowiedź na kompendium Białej Księgi, przedstawionej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej, została przygotowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z zespołem ekspertów w celu przedstawiania rzetelnego obrazu reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzanych od ponad dwóch i pół roku w Polsce.

Odpowiedź jest zbudowana w następujący sposób: najpierw przytoczona została teza zawarta w dokumencie przygotowanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (napisana italikiem i opatrzona cudzysłowem), a następnie odpowiedź na tę tezę, przedstawiona przez Stowarzyszenie „Iustitia”.

W osobnym dokumencie Stowarzyszenie „Iustitia” przedstawi całościową odpowiedź na Białą Księgę.

link do dokumentu (pdf)

Odpowiedź Stowarzyszenia Iustitia na Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawioną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dla Komisji Europejskiej (2018)

Przedstawiony Państwu przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dokument „Biała Księga w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości[1] mógł stać się początkiem otwartej i nieskrępowanej dyskusji o koniecznych zmianach. Niestety, lektura dokumentu wskazuje, że celem jego przygotowania nie było rzetelne przedstawienie faktów uzasadniających zmiany w prawie oraz organizacji sądownictwa.  Takie przedstawienie faktów wymaga podania prawdy, całej prawdy i tylko prawdy. Tymczasem Biała Księga zawiera nie całą prawdę; część faktów i powiązań między nimi pomija; podaje fakty czasem nawet prawdziwe, ale sugerując nieprawdziwe ich skutki. Dokument ma zatem inny cel, niż deklarowany. Uważamy, że został napisany w celu zamaskowania politycznego ataku na niezależne sądownictwo.

Raport (pdf)

Podmioty w postępowaniu cywilnym

W dniach 22–23.9.2016 r. na WPiA Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we współpracy z: Krajową Radą Komorniczą, Izbą Notarialną w Katowicach i Fundacją Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica. Patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Sądownictwa. Patronatu medialnego udzieliło Wydawnictwo C.H.Beck.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.

Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

W dniu 30.11.2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck i Redakcję Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” pt.: „Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym”. Celem konferencji było przedstawienie podstawowych problemów dotyczących kosztów postępowania cywilnego oraz pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym. Zagadnienie to, dotyczące każdego postępowania, stanowi istotny element wymiaru sprawiedliwości. Koszty sądowe w sposób bezpośredni dotyczą prawa do sądu, w tym dostępności do niego oraz sprawności postępowania. Uczestnicy konferencji nie tylko zwrócili uwagę na utrudnienia związane z obecną regulacją, ale przedstawili propozycje nowych, całościowych uregulowań. Dotyczyły one postępowania rozpoznawczego, egzekucji należności Skarbu Państwa w kontekście zapewnienia spójności sytemu kosztów sądowych oraz problematyki zwalniania od kosztów sądowych i ustanawiania pełnomocnika z urzędu. Wypowiedzi te zostały opublikowane w pierwszej części niniejszej publikacji.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.

Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego

W dniach 9–11.12.2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego”.

Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a konkretnie członkowie Oddziału Warszawskiego oraz Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Stowarzyszenia. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ale również świata naukowego i adwokatury z bardzo różnych krajów Europy, od tzw. starych demokracji europejskich w rodzaju Włoch czy Niemiec, poprzez nowe kraje członkowskie jak Estonia, Litwa, Czechy czy Polska, aż do państw, które dopiero od niedawna podejmują wysiłki mające na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak Ukraina, Gruzja czy Azerbejdżan.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.

Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej

W dniach 21–22.10.2010 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt.: „Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej”. Stanowiła ona okazję do podjęcia dyskusji nad kierunkami rozwoju postępowania cywilnego w kontekście prac prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz możliwych konsekwencji praktycznych ich wprowadzenia dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wybrane zagadnienia były tematem wystąpień m.in. członków grup roboczych KKPC przygotowujących projekt reformy i sędziów z Zespołu Prawa Cywilnego SSP „Iustitia”. W konferencji wzięli udział teoretycy i praktycy prawa, w tym przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego z całej Polski, sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prokuratorii Generalnej, Rady Legislacyjnej, Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych.

Opracowanie składa się z czterech części: referatów wygłoszonych podczas konferencji, wypowiedzi przedstawionych w toku dyskusji, opracowań nadesłanych przez uczestników oraz pierwotnej wersji projektu zmian KPC wraz z uzasadnieniem. Publikacja ta zawiera zbiór wypowiedzi stanowiących na ogół pierwszy komentarz do projektowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

link do publikacji

Sąd dla obywatela – alternatywne rozwiązanie sporów i rola sądów karnych

W grudniu 2008 r. w ramach Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” powstał zespół ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa, w skład którego weszło kilkunastu sędziów z różnych szczebli sądownictwa. Zespół przygotował projekt „Sąd dla obywatela”, którego celem jest zaproponowanie zmiany części przepisów prawnych tak, by zagwarantować w znacznie większym stopniu przestrzeganie zasady konstytucyjnego prawa do sądu z jednej strony, a z drugiej, by uczynić sądy sprawniejszymi elementami wymiaru sprawiedliwości, z korzyścią dla obywatela. Propozycje zespołu w zamierzeniu mają stać się podstawą do dyskusji z udziałem przedstawicieli innych zawodów prawniczych, doktryny i Sądu Najwyższego, a w wymiarze maksymalnym stanowić podstawę projektów konkretnych zmian legislacyjnych. Propozycje zmian prawa w zakresie prawa ustrojowego i karnego oraz procedury cywilnej i prawa cywilnego zostały przedstawione na konferencji „Sąd dla obywatela”, która odbyła się 5.11.2009 r. na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie na konferencjach w kwietniu i maju 2010 r. w Lublinie i Białymstoku, które są przedmiotem obecnej publikacji.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.

Obojętność na zmiany jest zgodą na ich wprowadzenie z adw. Sylwią Gregorczyk-Abram, adw. Marią Ejchart-Dubois, adw. Pauliną Kieszkowską-Knapik, i adw. Michałem Wawrykiewiczem – przedstawicielami inicjatywy „Wolne Sądy” rozmawiają Edyta Bronowicka i Tomasz

Wywiad z przedstawicielami "Wolnych Sądów" opublikowany w Kwartalniku Iustitii 2 (32)/2018r. dostępny jest tutaj [link do publikacji]

List prof. Krystiana Markiewicza – Prezesa SSP „Iustitia” z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

List opublikowany w Kwartalniku Iustitii 3 (33)/2018r. dostępny jest tutaj: [link do publikacji]

Sąd to ludzie, nie budynek z SSR Dorotą Zabłudowską rozmawiają Edyta Bronowicka i Tomasz ­Zawiślak

Wywiad z sędzią Dorotą Zabłudowską, laureatką Honorowej Odznaki Iustitii 2019, laureatka Gdańskiej Nagrody Równości - w Kwartalniku Iustitii nr 4 (34)/2018. Całośc wywiadu dostępna jest tutaj: [link do publikacji]

Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów (2019)

Stowarzyszenie IUSTITIA ⚖ jest razem z kilkunastoma innymi organizacjami współzałożycielem i członkiem KOMITETU OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI (KOS), którego celem jest obrona praworządności w Polsce. KOS opracował raport o naciskach i represjach wobec sędziów i prokuratorów. Zapraszamy do lektury raportu !!! Poniżej linki do raportu.

raport pl (pdf)

raport eng (pdf)