Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konferencja "Alternatywne rozwiązywanie sporów, regulacja prawna mediacji"

W dniach 26-27 kwietnia 2010 r., w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbyła się konferencja „Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji”. Głównym jej organizatorem było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, zaś współorganizatorami - Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce Zarząd Koła w Lublinie, Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych. Konferencja stanowiła kolejny etap programu realizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, którego celem jest przygotowanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach mogących przyczynić się do tego, że postępowania sądowe będą toczyły się sprawnie. W opracowaniu przygotowanym przez powołany w tym celu zespół do spraw poprawy funkcjonowania sądownictwa podkreślono, iż z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości spopularyzowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym właśnie mediacji, może odegrać istotne znaczenie. Z jednej strony może się ono przyczynić do zmniejszenia ilości spraw wpływających do sądów, z drugiej zaś – do szybszego zakończenia zawisłych przed sadem postępowań, w których strony na skutek prowadzonej mediacji doszły do porozumienia.             Konferencję rozpoczęła Prezes Oddziału „Iustitii” w Lublinie, a zarazem członek ogólnopolskiego Zarządu Stowarzyszenia – sędzia Anna Adamska-Gallant. Następnie zabrali głos współorganizatorzy konferencji: Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztof Wojtaszek, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Maciej Strączyński, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie Piotr Sendecki, Sędzia Eleonora Porębiak-Tymecka ze Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych oraz Anna Sołowiej-Wiaderek, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych.W krótkich wystąpieniach wstępnych wskazano na konieczność spopularyzowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (prezes SO Krzysztof Wojtaszek). Zaznaczono jak istotne jest, aby prawnicy - praktycy zachowywali wpływ na projekty nowych regulacji ustawowych w sprawie mediacji (prezes SSP „Iustitia” Maciej Strączyński). Powołano się przykłady krajów w Europie, gdzie niemal 90 % sporów kończy się zawarciem ugody bez konieczności kierowania sprawy do sądu (Prezes KRRP Maciej Bobrowicz). Podkreślono zaangażowanie korporacji prawniczych w popularyzowanie mediacji, o czym świadczy m. in. znacząca liczba publikacji na ten temat w ostatnich latach na stronach „Palestry” (Dziekan ORA w Lublinie Piotr Sendecki).Pierwszy wykład wygłosił John McClellan Marshall, sędzia w stanie spoczynku z Teksasu (Stany Zjednoczone), który obecnie zajmuje się mediacją i arbitrażem. Przedstawił on metody alternatywnego rozwiązywania sporów przewidziane przez amerykańskie prawo, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, szczegółowo omawiając każdą z nich. Do metod tych zalicza się: mediation (mediacja), arbitration (arbitraż), plea bargaining („targowanie się o wyrok” w sprawach karnych), summary jury trial, special judging. Ponadto sędzia Marshall z humorem opowiadał o praktycznych aspektach prowadzonych przez siebie mediacji, wskazując na sposoby, które mogą skłonić strony do zawarcia ugody. Zaznaczył, że istnieją jednak kategorie spraw, w których co do zasady do ugody nigdy nie dochodzi: są to spory sąsiedzkie o granice nieruchomości oraz roszczenia odszkodowawcze rodziców po utracie dziecka. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji przeprowadzone zostały dwie pokazowe mediacje. Pierwszą z nich poprowadził kolejny gość zza oceanu - Ike Lasater, kiedyś prawnik, obecnie - trener metody Nonviolent Communication Mediation w San Francisco. Dla porównania pokazową mediację w wersji polskiej przedstawili mediatorzy ze Stowarzyszenia „Polskie Centrum Mediacji”, przy czym kierował nią Jerzy Książek, Prezes Zarządu Głównego i przede wszystkim bardzo doświadczony mediator. Drugi dzień Konferencji rozpoczęło wystąpienie sędzi Eleonory Porębiak-Tymeckiej poświęcone rozwojowi alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów w Polsce, Podkreśliła, iż wzrost znaczenia mediacji dostrzegła władza wykonawcza, bowiem przy Ministrze Sprawiedliwości powołano Pełnomocnika ds. mediacji. Funkcję tę pełni pani sędzia Agnieszka Rękas, która również uczestniczyła w Konferencji.Na temat roli zawodów prawniczych w mediacji wypowiadali się mec. Cezary Jezierski z Okręgowej Izby Radców Prawnych z Olsztyna oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adw. Piotr Sendecki. Mec. Jezierski krytycznie odniósł się do ujawnionego na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości roboczego projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe, w której znalazła się propozycja pozbawienia adwokatów i radców prawnych możliwości sprawowania funkcji mediatora. Podkreślił również, konieczność rozpropagowania mediacji, co wymaga zastosowania odpowiednich form marketingu. Mec. Jezierski zgłosił postulat, aby ośrodki mediacyjne tworzyć przy poszczególnych siedzibach władz adwokatów i radców prawnych, powołując się przy tym na przykład takiego ośrodka funkcjonującego już przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.Dziekan Piotr Sendecki podkreślił, że pełnienie przez adwokata funkcji mediatora nie doprowadzi do naruszenia obowiązku bezstronności ciążącego na osobie przeprowadzającej mediację. Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że adwokat – pełnomocnik albo obrońca strony - nie może jednocześnie być mediatorem w tej samej sprawie. Kwestia konfliktu interesów uregulowana jest przez kodeks etyki zawodowej adwokatów. W swoim wystąpieniu mec. Sendecki zaznaczył, iż w środowisku adwokackim mediacja odgrywa od dawna bardzo dużą rolę w sprawach cywilnych. Podobnie od czasu wprowadzenia nowych regulacji procesowych stale wzrasta jej rola w sprawach karnych. Zwrócił jednak uwagę na sytuacje, jakie niestety czasem zdarzają się w sprawach cywilnych czy rodzinnych (zwłaszcza rozwodowych), kiedy to sędzia zbyt nachalnie nakłania do ugodowej formuły rozwiązania sporu. Takie sytuacje mogą być odbierane przez strony jako opowiedzenie się przez sąd po jednej stronie procesu.. O perspektywach rozwoju zawodu mediatora w Polsce wypowiadał się Pan Robert Kaszczyszyn, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji, czynny mediator. Mówca wskazał zasady, według jakich powinna być prowadzona mediacja (dobrowolność i akceptowalność, poufność, bezstronność, neutralność, profesjonalizm) oraz omówił warunki skutecznej mediacji (kierowanie do mediacji spraw nadających się do takiego postępowania, kompetencje mediatora, zaangażowanie samych stron). Zwrócił uwagę na ogromne znaczenie właściwego przeszkolenia przyszłych mediatorów. Ponadto jego zdaniem mediator to zawód, który nie może być traktowany dorywczo, lecz wymaga pełnoetatowego zaangażowania.W trakcie Konferencji swoje stanowisko przedstawili również referendarze sądowi z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych. Dr Grzegorz Tylec i dr Piotr Telusiewicz - referendarze z Sądu Rejonowego w Lublinie, a zarazem pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dzielili się rozważaniami na temat tego, czy referendarze mogą i powinni prowadzić mediacje. W końcowej części konferencji referat przedstawił Pan Krzysztof Kuchciak, prokurator w stanie spoczynku, a obecnie wykładowca prawa mediacji na kilku polskich uczelniach (m. in. KUL, AGH w Krakowie). W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na niedocenianą przez ustawodawcę rolę wykształcenia mediatorów, zwłaszcza przy mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Z kolei pani dr Katarzyna Antolak z Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a jednocześnie mediator, podkreśliła ciągle niską świadomość społeczną istnienia mediacji. Zauważyła nadto, że w przypadku mediacji w sprawach cywilnych istnieje bariera finansowa, ponieważ ten etap postępowania nie jest zwolniony od kosztów sądowych.Wszystkie wystąpienia budziły duże zainteresowanie, o czym najlepiej świadczy fakt, iż uczestnicy konferencji – reprezentujący w większości prawnicze profesje - nie tylko zadawali pytania na bieżąco, ale wywiązywała się pomiędzy nimi zażarta niekiedy dyskusja zamiast przewidzianej dyskusji panelowej na koniec dnia. Podsumowaniem konferencji stały są wnioski końcowe, które można ująć jako: konieczność zwiększenia „świadomości mediacyjnej” zarówno społeczeństwa, jak i sędziów oraz pracowników organów ścigania przez szkolenia i programy pilotażowe, wsparcie finansowe państwa mediacji sądowej jak i pozasądowej, poszerzenie katalogu spraw, które można kierować do mediacji, wprowadzenie wysokich wymogów i kwalifikacji dla osób prowadzących mediację, zakaz wyłączania jakiejkolwiek grupy zawodowej z kręgu podmiotów uprawnionych do prowadzenia mediacji.


Drukuj   E-mail