Międzynarodowa konferencja we Lwowie

W dniach 29 – 30 października 2015 r. we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Stosowanie konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 roku w praktyce sądowej " zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Ukrainy. Oprócz licznie reprezentowanego środowiska sędziowskiego z całej Ukrainy, jak również tamtejszego środowiska naukowego i politycznego (deputowani do Rady Najwyższej czyli parlamentu Ukrainy) w konferencji wzięli udział zaproszeni sędziowie – reprezentanci stowarzyszeń sędziowskich z Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii oraz Polski.

Podczas konferencji poruszono i przedyskutowano praktyczne problemy związane z postępowaniami w przedmiocie uznawania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych nie tylko z perspektywy sędziów ukraińskich ale i zagranicznych gości oraz wysunięto, korzystając z obecności przedstawicieli władzy ustawodawczej, postulaty de lege ferenda odnośnie przepisów krajowych ułatwiających stosowanie przepisów Konwencji przez sądy ukraińskie. Zaproszeni na konferencję goście spoza Ukrainy podzielili się doświadczeniami swoich krajów w zakresie stosowania Konwencji, biorąc również udział w dyskusji, która na tym tle wywiązała się. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” reprezentowane było przez sędziego Łukasza Piebiaka, który przedstawił dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego RP powstały na tle stosowania Konwencji. Wystąpienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem – zwłaszcza w tej jego części, która odnosiła się do orzeczeń polskiego Sądu Najwyższego, w których rozstrzygnięte zostały praktyczne problemy, które do tej pory nie doczekały się rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego Ukrainy jak np. problematyka interpretacji na tle Konwencji pojęcia umowy pisemnej o arbitraż w związku z burzliwym rozwojem nowych technik komunikowania się, które w czasie powstawania Konwencji (1958 r.) nie istniały, w rodzaju faxów, poczty elektronicznej (wiadomości e-mail) czy poprzez akceptację on linetreści umowy udostępnionej na stronie internetowej. Na prośbę gospodarzy najistotniejsze orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego zostały im przekazane.

Zaproszenie i udział w konferencji przedstawiciela „Iustitii” stanowią potwierdzenie istnienia i rozwoju dobrych sąsiedzkich kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami sędziowskimi z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej oraz Kaukazu, z którymi współpracujemy od lat nie tylko jako członkowie Światowej Unii Sędziów i Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ale również na płaszczyźnie regionalnej. W 2011 roku to Iustitia zorganizowała w Warszawie międzynarodową konferencję pt. „Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej i w krajach Partnerstwa Wschodniego”. Tym razem konferencję zorganizowali koledzy z Ukrainy. Perspektywy dalszej dobrej współpracy rysują się obiecująco.

 

Łukasz Piebiak

 


Drukuj   E-mail