Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

TSUE rozpoznaje skargę KE w sprawie ustawy kagańcowej (C-204/21), gdzie naliczane jest 1 mln EURO dziennie

Data
28.06.2022 9:30 am - 10:30 am

Opis

szczegóły poniżej:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243505&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3713149

14.7.2021 r. w sprawie I C-204/21 Komisja Europejska przeciwko Polsce Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Rosario Silva de Lapuerta – wydała postanowienie dotyczące środków zabezpieczających związanych z działalnością Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym w zakresie systemu postępowań dyscyplinarnych, z pociąganiem do odpowiedzialności sędziów, którzy podejmują czynności związane z badaniem zgodności z wymogami prawa unijnego statutu sędziów i sądów, z zastrzeżeniem wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy Sądzie Najwyższym – zawieszając działanie ww. przepisów do czasu prawomocnego zakończenia sprawy toczącej się przed TSUE. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247201&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3713149

27.10.2021r. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wydał postanowienie, gdzie Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie, licząc od dnia doręczenia Rzeczpospolitej Polskiej niniejszego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania wynikające z postanowienia wiceprezesa Trybunału z dnia 14 lipca 2021 r. Komisja/Polska (C‑204/21 R, EU:C:2021:593), lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie C‑204/21.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248261&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3713149