Sprawa Grzęda przeciwko Polsce (skarga nr 43572/18) ETPCz

Data
19.05.2021 - 20.05.2021

Opis

Sprawa Grzęda przeciwko Polsce (skarga nr 43572/18) wniesiona przez Jana Grzędę - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego , wybranego w 2016 r. do Krajowej Rady Sądownictwa.
Jego kadencja powinna trwać cztery lata- czas  trwania kadencji członków KRS określa Konstytucja RP (art. 187 ust. 3).
W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę, która wygasiła kadencję wszystkich sędziowskich członków KRS. Jako uzasadnienie wskazano konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r., w którym za niekonstytucyjne uznano przepisy regulujące zasady wyboru członków KRS przez środowisko sędziowskie oraz wprowadzające indywidualną kadencję wybieralnych członków KRS.
Skarżący zarzucił Polsce arbitralne przerwanie mandatu członka KRS oraz brak możliwości zaskarżenia tego środka na drodze sądowej, tj. naruszenie przysługującego mu na mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: prawa do sądu (art. 6 ust. 1 EKPC) oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 EKPC).
 ETPCz poinformował, że skargę sędziego Jana Grzędy przeciwko Polsce rozpozna Wielka Izba w składzie 17 sędziów. Pomimo że sprzeciwiał się temu polski rząd.
 Sprawa Grzęda przeciwko Polsce jest istotna dla pozostałych sędziów-członków KRS, którym ustawą skrócono kadencję w 2018 r., a także ma znaczenie dla oceny zmian ustawodawczych w zakresie sądownictwa dokonanych w ostatnich latach w Polsce.

Rozprawa przed Wielką Izbą odbędzie się 19 maja 2021 roku. SSP Iustitia złożyła w tym postępowaniu opinię przyjaciela sądu.