"Publikujemy uzasadnienie uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., które dziś zostało podpisane przez skład orzekający i opublikowane w bazie orzeczeń SN (sygn. akt BSA I-4110-1/20). Uchwała została podjęta po rozpoznaniu wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa wyst...

Fundacja Dom Sędziego Seniora, której fundatorem jest m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uruchomiła Fundusz Pomocy, którego zadaniem jest wspieranie sędziów, którzy - tak jak Paweł Juszczyszyn - bez swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej http://domsedziegoseniora.pl/fundusz-pomoc Wpłaty na ten cel można dokonywać na utworzone dla tego celu konto Fundacji 20 1090 1346 0000 0001 4426 7265 Pomoc będzie udzielana w oparciu o postanowienia ...

Represje rządzących wobec polskich sędziów, stawających w obronie praworządności i niezależnych sądów, osiągnęły punkt krytyczny. Wykorzystując dyspozycyjne politycznie osoby zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego bezterminowo zawieszono w czynnościach sędziego Pawła Juszczyszyna, z powodu wydania przez niego orzeczenia niewygodnego dla rządzących. Orzeczenie to miało na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 ro...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca uwagę, że informacje podane w komunikacie wskazują na to, że sędziowie zasiadający obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa uzyskali poparcie około 3,5% wszystkich sędziów w Polsce, a więc nie mają legitymacji do reprezentowania środowiska sędziowskiego w konstytucyjnym organie, który powinien stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Reprezentują oni, co najwyżej, polityków usiłujących zniszczyć powy...

Pełna treść opinii http://www.kwartalnikiustitia.pl/opinia-prawnasporzadzona-na-zlecenie-ssp-iustitiaczy-mozliwe-jest-skuteczne-wycofanie-poparcia-udzielonego-sedziemu-kandydatowi-do-krajowej-rady-sadownictwa,10053 Wnioski Podsumowując prowadzone w opinii rozważania, w ocenie opiniującej możliwe jest wycofanie poparcia sędziego kandydatowi zgłoszonemu do KRS. Przemawiają za tym:   porównanie regulacji zawartej w ustawie o KRS do regulacji innych ustaw o charakterze wyb...

"- Jako studenci zaangażowani w działalność kół naukowych dostrzegamy zagrożenia płynące z destabilizacji systemu prawnego. Niepokoi nas instrumentalne traktowanie prawa oraz wprowadzanie poważnych zmian ustrojowych bez poszukiwania społecznego konsensusu - piszą autorzy petycji. W uchwale apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowania ustawy dyscyplinującej sędziów zwanej też kagańcową, która ich zdaniem godzi w niezawisłość sędziów i niezależność sądów, p...

Sędziowie Sądu Rejonowego w Bełchatowie w uchwale z dnia 30 stycznia 2020 r. wezwali sędziów wybranych do KRS przez Sejm do natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie.Jednocześnie Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie negatywnie zaopiniowało informację roczną o działalności Sądu Rejonowego, a tym samym negatywnie oceniło sposób wykonywania obowiązków przez prezesa tego sądu Roberta Sobczaka, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Zi...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w związku z inicjatywą „Forum dla Praworządności” pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk wyraża gotowość do konstruktywnych rozmów o rzeczywistej reformie sądów i oczekuje od innych szanownych uczestników forum podobnej gotowości. Sędziowie zawsze opowiadali się za reformami usprawniającymi postępowania, proponowali własne rozwiązania, jednak nikt na to nie zważał.>> stanowisko do pobrania w formacie pdf ...

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów apeluje do kandydatów na stanowiska sędziowskie w ramach aktualnie toczących się procedur konkursowych o rezygnację z kandydowania i niedopuszczenie do przeprowadzenia konkursu przez organ sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa. Wskazujemy, że w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., organ ten nie jest organem niezależnym, a jego decyzje będą...