- Spotykając się z ludźmi w całej Polsce widzę, że psucie sądownictwa przez władzę nie powoduje gwałtownego sprzeciwu. To są sprawy skomplikowane, sędziowie to jakaś "elita", z którą mało kto się identyfikuje, a w ogóle, po co cały ten alarm, przecież nic takiego się nie dzieje. To popularne, obiegowe opinie. Moją rolą jest tłumaczenie, że prawda jest zupełnie inna. Że na wymiarze sprawiedliwości dokonywana jest zbrodnia, której efekty wcześniej czy późn...

Oświadczenie CCBE z 30 stycznia 2020 roku Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, dalej zwana CCBE, która reprezentuje samorządy i stowarzyszenia prawnicze 45 państw europejskich, a poprzez nie ponad 1 000 000 europejskich prawników, pragnie podkreślić wartość i znaczenie zasady praworządności płynącej z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej jako jednej ze wspólnych wartości stanowiących podstawę Unii Europejskiej oraz jako część wspólnych konstytucyjnych trad...

W wyniku wyjątkowej inicjatywy, w dniu 30 stycznia 2019 r., Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów dołączył do Prezesa Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej Jean-Claude Wiwinus, Prezesa Sądu Najwyższego Luksemburga, oraz Prezesa Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Keen Sterk, członka Rady Sądownictwa Królestwa Niderlandów, aby wziąć udział w dwóch oddzielnych spotkaniach z Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. Praworządności i Transparentności, V...

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tychach z 3 lutego 2020 roku My, sędziowie Sądu Rejonowego w Tychach, wyrażamy sprzeciw wobec czynności dyscyplinarnych podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców w stosunku do sędziów biorących udział w wydaniu orzeczeń sądów powszechnych, uwzględniających stanowisko wyrażone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku w połączonych spraw...

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Oleśnie w poczuciu odpowiedzialności za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, prawo stron do rozpoznania sprawy przez niezależny sąd sprzeciwia się upolitycznieniu sądów. Wyrażamy krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w niej proponowane ograniczają samorządność sędziowską, po...

Uchwala nr 2 Zgromadzenia     Ogólnego Sędziów  Apelacji  Sądu   Apelacyjnego w Lublinie podjęta w dniu 31 stycznia 2020r. w przedmiocie  przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska sędziowskie przed Krajową Radą Sądownictwa  w aktualnym stanie prawnym. Zgromadzenie Ogólne Sędziów  Apelacji  wskazuje, że w świetle Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej...