Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) od lipca 2016r otrzymywało wiele wiadomości od samych sędziów i prokuratorów, ich kolegów i krewnych na temat tego, co dzieje się w Turcji. Dzięki temu MEDEL dysponuje informacjami z pierwszej ręki o tym, jak przebiegały wydarzenia w Turcji. Wiadomości zebrane w tym dokumencie, bez komentarzy, bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji (poza anonimizacją poczyniona...

AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego. ➡Sędziowie apelacji lubelskiej w dniu 26 kwietnia 2019 roku podjęli uchwałę o odroczeniu posiedzenia w sprawie opiniowani...

Uchwała nr 1 z dnia 30 kwietnia 2019 r. My, sędziowie okręgu gorzowskiego, solidaryzując się z postulatami pracowników wymiaru sprawiedliwości, apelujemy do władz państwowych o dostosowanie poziomu wynagrodzeń pracowników wszystkich sądów w Polsce do realiów i możliwości oferowanych przez rynek pracy. Codzienna praca i zaangażowanie pracowników wymiaru sprawiedliwości nie tylko wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także kształtuje obraz sądownictwa w spo...

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie Nowojorskim w dniu 17 kwietnia 2019 r. Sędziowie Apelacji Poznańskiej popierają stanowisko wyrażone przez: Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich lustitia w uchwale z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w uchwale nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 ...

Niniejszym zawiadamiamy, iż z dniem 15 marca 2019 r. Fundacja - po chwilowych perturbacjach natury technicznej - ponownie znalazła się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w 2019 r.( pozycja 8650 wykazu, nr KRS 0000538611 , nr NIP 5213686751 ). Zachęcając Państwa do ofiarności przypominam, iż statutowym zadaniem Fundacji jest niesienie pomocy najsłabszym osobom z naszego środowiska - chorym, niedoł...

"KRS chciała jeszcze większej władzy. Kulisy uchwalania nowej ustawy" http://wyborcza.pl/10,152484,24704863,krs-chciala-jeszcze-wiekszej-wladzy-kulisy-uchwalania-nowej.html#S.srodkowaNajwieksza-K.C-P.-B.7-L.2.maly Warto przypomnieć, że członkowie tego organu sami biorą udział w procedurach awansowych np. Maciej Nawacki, Rafał Puchalski. Rzetelność prowadzenia tych procedur jest kwestionowana przez organy samorządu sędziowskiego oraz sędziów, którzy złożyli odwo...

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z dnia 25.04.2019 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej odracza opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie prawidłowości procesu wyłaniania sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa...

Sędziowie Apelacji Poznańskiej popierają stanowisko wyrażone przez: Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w uchwale z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w uchwale nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zgromadzenie Sędziów Apelacji Krakowskiej w uchwale nr 5 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dnia 24 kwietnia 2019 r. wobec publicznych wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusz...

Forum Współpracy Sędziów, reprezentowane przez Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny, wyraża największe oburzenie z powodu wypowiedzi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Nowym Jorku uznając ją za haniebną, obraźliwą i nie mającą żadnego związku z historyczną, ani aktualną pozycją polskich sędziów. Słowa Premiera stanowią kolejny przykład szkalowania polskich sędziów na arenie międzynarodowej i dowodzą braku podstawowej wiedzy historycznej o polskim są...