I OSK 1394/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05.02.2020 r. Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) Sędziowie NSA Małgorzata Borowiec NSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Adama Zycha o wyłączenie sędziego NSA Przemysława Szustakiewicza od rozpoznania sprawy ze skargi kasacyjnej Adama Zycha od wyroku Wojewódzkieg...

"Ustawa kagańcowa wchodzi w życie jutro. Dziś niektórzy sędziowie zapowiadają rezygnację z pełnionych funkcji w akcie niezgody na niszczenie praworządności. Z jednej strony mamy więc w sądach nadzwyczajną kastę PiS, sędziów awansujących bez merytorycznego uzasadnienia, wynagradzanych stanowiskami i apanażami, a z drugiej – sędziów wykazujących się bez mała heroizmem, narażających na szykany, postępowania dyscyplinarne,...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” po raz kolejny organizuje konkurs, którego celem jest upowszechnianie dokonań członków SSP Iustitia w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. Kandydatami do Nagrody mogą być członkowie SSP Iustitii wyr...

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie 31 stycznia 2020r. podjęło uchwałę, gdzie zaapelowało o stosowanie uchwały połączonych 3 izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020r., wyraziło wspracie dla szykanowanych sędziów oraz odniosło się do innych istotnych kwestii. W załączeniu całość uchwały.

uchwały (pdf)

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze podjęło 2 uchwały, w których odnosi się krytycznie do działalności rzeczników dyscyplinarnych oraz podpisania ustawy kagańcowej.


Uchwały (pdf)

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” niniejszym zawiadamia o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego przez członków Izby Dyscyplinarnej działających przy Sądzie Najwyższym: Adama Tomczyńskiego i Ryszarda Witkowskiego, którzy w dniu 4 lutego 2020 roku, mimo Uchwały Połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej i Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., stwierdzającej, że nienależyta obsada są...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" krytycznie ocenia decyzję kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o zwolnieniu sędziego Pawła Juszczyszyna z obowiązku rozpoznania przydzielonych mu spraw. Co prawda, Kolegium trafnie przyjmuje, że nie wiążą go decyzje osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej SN, to jednak faktycznie umożliwia wdrożenie wadliwego orzeczenia tej Izby. W tym trudnym dla polskich sędziów czasie oczekujemy pełnej solidarności z osobami walczącymi ...

Stowarzyszenie Iustitia postanowiło wysłać list do ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku) oraz OFBOR (Organizacja Firma Badania Opinii i Rynku) w sprawie niedawnego sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą Kantar Polska SA. na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości podległego Ministrowi Sprawiedliwości.   W sondażu zawarto 3 kontrowersyjne pytania. Czy sędziowie powinni odpowiadać dyscyplinarnie przed organem niezależnym od środo...