W związku z procedurą uchwalania kolejnych nowelizacji ustaw sądowych oraz czystki przeprowadzanej w Sądzie Najwyższym organizacje pozarządowe organizują spotkania wokół siedzib sądów w Polsce (#łańcuchświatła2018). Wśród nadchodzących wydarzeń będzie: 26 lipca 2018r. : BIELSKO-BIAŁA - 21:00 https://www.facebook.com/events/1738491319597573/GDAŃSK - 21:00 https://www.facebook.com/events/204146396924493/GRODZISK MAZOWIECKI - 21:00 https://www.fac...

Zgodnie stwierdzamy, że procedura konkursowa do Sądu Najwyższego jest nieważna. Będziemy wspierać tych, którzy będą kwestionować status organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa i ważność konkursu. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis ...

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf podziękowała wszystkim, którym nie jest obojętny stan polskiego sądownictwa, za działania zmierzające do obrony konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podziękowania (pdf). ...

Koleżanki i Koledzy Prawnicy ! Trwa procedura zgłoszeń kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Ogłoszone konkursy są w naszej ocenie nieważne, na co wskazywaliśmy w stanowisku z 14 lipca 2018 r. Kolejne zmiany ustaw ustrojowych praktycznie nie pozwalają na merytoryczną ocenę kandydatów do Sądu Najwyższego, a sama procedura konkursowa jest w coraz większym stopniu niekonstytucyjna. Stwierdzenie nieważności tej procedury w najszybszym możliwym terminie może nastąpić w ra...

Przepis obniżający wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego nie spełnia standardów prawidłowej legislacji - wynikających z zasad demokratycznego państwa prawa - oraz narusza ochronę praw nabytych. Godzi również w zakaz działania prawa wstecz i zasadę ochrony interesów w toku. To główne wnioski z opinii prawnej prof. Piotra Uziębły przygotowanej dla Fundacji im. Stefana Batorego. Regulacja zawarta w art. 111 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Naj...

Eksperci krytycznie oceniają funkcjonowanie TK Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego opublikował raport przedstawiający funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017: spadek liczby rozpatrywanych spraw i wydawanych orzeczeń oraz manipulowanie składami orzekającymi. raport (pdf) Wbrew zapowiedziom przedstawicieli partii rządzącej, że zmiany legislacyjne oraz zmiany osobowe w Trybunale mają poprawić jego działanie, dane przedstawione w raporcie wskazują na i...

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu rozpoznawania przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziów i asesorów na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2018 roku. Za niedopuszczalne uważamy kierowanie się przez członków KRS pozamerytorycznymi przesłankami przy ocenie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego bądź zajmowania stanowiska asesora sądowego.  Za gorszące i przywołuj...

W dniu 12 lipca 2018 r. została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS. W wydanym wyroku Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zapis audio z ogłoszonego wyroku: 12 07 2018 II ...