W nocy z 12 na 13 grudnia 2019 roku do Sejmu wpłynął projekt tak zwanej ustawy dyscyplinującej sędziów. Rzeczywistym celem tego projektu jest jednak ostateczne podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Proponowana regulacja pozbawia sędziów niezawisłości bowiem pod groźbą wydalenia z zawodu zakazuje im wykonywania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 roku. Stanowi to naruszenie przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europej...

16 grudnia 2019 roku w Katowicach, podczas obchodów 38. rocznicy tragicznej pacyfikacji kopalni „Wujek” przez zbrojne formacje komunistycznego reżimu Premier Rządu RP wypowiedział słowa: "Za długo czekaliśmy na jakąkolwiek elementarną sprawiedliwość. Gdzie były sądy polskie w wolnej Rzeczypospolitej przez 25 lat? Gdzie byli sędziowie, którzy przez wiele lat robili wszystko, żeby nie doszło do skazania tych winnych bezpośrednich ówczesnej zbrodni, ale przede wszystkim ...

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek działań naruszających niezawisłość sędziowska i niezależność sądów. Każda próba podporządkowania władzy sądowniczej, władzy wykonawczej lub ustawodawczej jest aktem wypaczającym podstawowe zasady państwa demokratycznego. ORA przypomina, że rolą sądów jest kontrola władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, kontrola, która pozwala przezwyciężać partykularne interesy określonych gru...

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 r., wydanym w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18,Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że spory dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane jedynie przez sądy niezawisłe i bezstronne w rozumieniu art. 47 Kart praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że jednym z elementów służących ocenie, czy ...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiuz dnia 13 grudnia 2019 r. 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu: - w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach o sygnaturach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze III PO 7/18, podzielając w pełn...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r.     w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie   Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 w związku z pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167),...