Zarząd SSP „Iustitia”, działając w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczeństwa, apeluje do Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne zaprzestanie czynności przez sądy w całym kraju (poza wyjątkowymi przypadkami nie cierpiącymi zwłoki) wskutek siły wyższej w postaci epidemii koronawirusa. Fizyczny dostęp interesantów do sądów został bardzo ograniczony, strony i pełnomocnicy nie mają dostępu do akt. Rozprawy i posiedzenia jawne są co do zasady odwoływane....

Szanowni Państwo! W związku z epidemią koronawirusa, w trosce o stan zdrowia naszej młodzieży, zmuszeni jesteśmy odwołać zajęcia i spotkania z okazji Dnia Edukacji Prawnej w budynkach sądów i przesunąć je na inne terminy po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. Wstępnie proponujemy spotkania edukacyjne w dniu 22 maja 2020 r. (piątek), w przeddzień Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, co będzie znakomitą okazją na uświetnienie tego wydarzenia. O szczegółach poinformujemy w kole...

Nałożony na podstawie art. 88a § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, której przepisy w większości weszły w życie 14.02.2020 r., obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu - ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkc...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z epidemią koronawirusa apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, w tym osób pracujących w sądach. Każdego dnia tysiące osób, w tym obywateli innych państw;przychodzi do sądów. Rocznie;rozpoznawanych jest w nich ok. 20 mln. spraw. W zamkniętych pomieszczeniach odbywają się rozprawy oraz przyjmowani są interesanci. W sądach...

Tzw. ustawa „kagańcowa”, która weszła w życie 14 lutego 2020 r., zobowiązuje sędziów i prokuratorów do złożenia oświadczenia o członkostwie m.in. w stowarzyszeniach. Informacje mają być publicznie dostępne RPO uważa, że obowiązek ten zagraża prawu do prywatności sędziów i prokuratorów; jest też sprzeczny z prawem do ochrony danych osobowych Jest to wręcz sposób na powszechną "lustrację" aktywności publicznej sędziów i pr...

Zebranie członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Kielcach wyraża głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę wobec kolejnych działań władzy wykonawczej i ustawodawczej, których przejawem jest uchwalenie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 roku – o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „kagańcową”. Zapisy tej ustawy naruszają zasady demokratycznego państwa prawa i zasadę tr...