W dniu 22 lutego 2010 r. odbyły się wybory dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na najbliższą kadencję (lata 2010 - 2014), których wybiera Sąd Najwyższy ze swego grona.

Z głębokim żalem i bólem żegnamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   Ś.P. LECHA KACZYŃSKIEGO   oraz Jego Małżonkę i wszystkie osoby, które wraz z Nimi udały się w ostatnią podróż.   Żegnamy Najwyższego Przedstawiciela Rzeczypospolitej, który w Jej imieniu tak wielu z nas powołał do służby sędziowskiej. Spotkań z Nim nikt z nas nigdy nie zapomni. Wskazywał nam drogę, którą chcemy nadal iść służąc Polsce i sprawiedliwości.   Wszystkim, ...

W związku z tragiczną śmiercią w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem   Ś.P. JOANNY AGACKIEJ-INDECKIEJ     Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia wszystkim bliskim Pani Mecenas oraz jej kolegom z samorządu adwokackiego i całej palestry.   Żegnamy przyjaciela polskich sędziów, osobę bardzo bliską naszemu środowisku i Stowarzyszeniu, znakomitego prawnika i prawego człowieka. Pamięć o Niej pozostanie wśród nas na za...

     Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", w nawiązaniu do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie koniecznych prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich, apeluje do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o uwzględnienie szczególnej sytuacji sędziów pełniących służbę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz sądach okręgowych i rejon...

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", realizując Uchwałę Nr 1 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, apeluje do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o kontynuowanie prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że nadal nie zostały spełnione postulaty, zawarte w uchwałach programowych Stowarzyszenia, podjętych w latach 2008 - 2009. Podejmowane są natomiast dalsze polityczne działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów poprzez zwiększanie nadzoru politycznego ministra sprawiedliwości, z naruszeniem konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2009.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów postanawia zwiększyć koszty statutowe w latach następnych o ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ustaloną w rachunku wyników za 2009 r.