Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" stwierdza, że jednoznaczne stanowisko władzy wykonawczej, w szczególności Rady Ministrów wskazuje na jej wolę konsekwentnego naruszania art. 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.      Od wielu lat przepis ten, nakazujący zapewnić sędziom wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu, traktowany jest przez polityków jak nieistniejący. W okresie do roku 2008 wynagrodzenia te zostały sprowadzone do poziomu tak...

Przy nazwie każdego sądu wskazano kolejno:       ilość sędziów w sądzie (w tym członków "Iustitii"),      ilość zebranych podpisów (w tym od członków "Iustitii),       procent sędziów, którzy podpisali list - w tym członków "Iustitii". ...

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej próby uzależnienia środowiska sędziowskiego od władzy wykonawczej.      Zauważamy, że szereg rozwiązań zawartych w opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych zagraża niezawisłości sędziów i umożliwia pośredni wpływ pozostałych władz na treść orzeczeń. Zauważalna w projekcie postępują...

Członkowie tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,Iustitia": wzywają Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia konkretnych, zdecydowanych działań zmierzających do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa oraz wynagrodzeń, zgodnie z postulatami środowiska sędziowskiego.

 

Członkowie oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apelują do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o podjęcie działań zmierzających do takiego uregulowania wysokości wynagrodzeń sędziów pełniących służbę na terenie aglomeracji warszawskiej (w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz sądach okręgu warszawskiego i warszawsko-praskiego), które uwzględni specyfikę pracy w tych sądach oraz realną siłę nabywczą pieniędzy na terenie aglomer...