Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach popiera inicjatywę zwołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.       Poprawa kondycji wymiaru sprawiedliwości jest celem sędziów, jak i wszystkich środowisk prawniczych. Koniecznym jest zatem dla ostatecznego, całościowego i jednolitego uregulowania ustroju wymiaru sprawiedliwości poszanowanie głosu sędziów i środowisk prawniczych, wypracowanie w ramach o...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwróciły się wspólnie do Marszałka Sejmu RP o pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu uproszczenia procedury nadawania orzeczeniom klauzul wykonalności. Jak wiadomo, obecne przepisy zmodyfikowane niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego znacznie skomplikowały wykonywanie tej prostej do niedawna czynności. ...

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie najwyższych standardów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przyłącza się do stanowisk wyrażanych w uchwałach podejmowanych w ostatnich miesiącach przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych oraz poszczególnych okręgów. 

    Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w trosce o umacnianie zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości, przyłączając się do stanowisk wyrażanych w uchwałach podejmowanych przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, apeluje o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów. Powyższa inicjatywa ma na celu wyrażenie wspólnego stanowiska sędziów w ramach ogólnok...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" informuje, że po zakończeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji prowadzonych w okresie od stycznia do sierpnia 2010 r., dwukrotnie zwracano się o przekazanie Stowarzyszeniu ministerialnych projektów poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu RP Nr 3655). Miało to związek z informacjami Pana Ministra Sprawiedliwości, że w toku prac sejmowych z...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.      Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.      Szczególny niepokój Zgromadzenia budzi wprowadzenie nieznanej dotąd instytucji okresowej oceny pracy...

      Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do kontynuowania w imieniu Stowarzyszenia działań mających na celu zapewnienie sądom należnej im pozycji ustrojowej. Ponawiając postulaty w tym zakresie określone po raz pierwszy w uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów Stowarzyszenie domaga się: ...

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" popiera apel zgromadzeń sędziów sądów okręgowych o zwołanie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości, z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, celem przygotowania założeń nowej ustawy ustrojowej, wspólnej dla wszystkich sądów. Przygotowana w toku szerokiej debaty „konstytucja sądów" winna zagwarantować polskiemu sądownictwu należną mu pozycję wym...

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" domaga się niezwłocznego ustalenia limitów obciążenia sędziów obowiązkami orzeczniczymi.      Z roku na rok rośnie liczba spraw wpływających do sądów, a wraz z tym rośnie wymiar zadań nakładanych na sędziów. Istnieje jednakże granica, do której można zwiększać ilość obowiązków nakładanych na sędziego bez uszczerbku dla praw obywateli oczekujących rzetelnego i niezwłocznego rozpoznan...