Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w związku z projektem zmian ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.), popiera wyrażany przez środowisko sędziowskie postulat aby zamiast pospiesznie wprowadzanych zmian reformę wymiaru sprawiedliwości uczynić przedmiotem szerszej debaty publicznej.      Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości  są tak daleko idące, że wym...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski        Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu przyłącza się i popiera inicjatywy powołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.      Bardzo poważne zaniepokojenie budzi w nas kierunek ewentualnych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych nadany w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaniepokojenie to dotyczy zarówno zakresu prop...

     Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Płocku przyłącza się w całej rozciągłości do uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów w innych okręgach dotyczących inicjatywy podjęcia rozmów i konsultacji w przedmiocie proponowanej reformy ustroju sądownictwa powszechnego.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zawiadamia, że w dniach 4 - 6 marca 2011 r. odbędzie się XVI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w „Hotelu 500" w Zegrzu, który był już miejscem dwóch Zebrań Delegatów - XII Wyborczego w październiku 2008 r. i XIV Sprawozdawczego w listopadzie 2009 r.

     Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnowie z niepokojem zauważa brak realnych konsultacji projektowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych ze środowiskiem sędziowskim.      Działania podejmowane w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości w istocie nie zmierzają do uwzględnienia stanowiska sędziów, a jedynie do formalnego wypełnienia obowiązku konsultacji projektu przed jego uchwaleniem. ...

     W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 151 z późn. zm.) z dnia 30 września 2010 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkami proponowanych zmian związanych z modelem obejmowania stanowiska sędziego oraz w...

     Przedstawiciele: - Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia", - Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, - Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, - Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem", - Stowarzyszenia „Komitet Obrony Prokuratorów", - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów,   ustosunkowując się wspól...

W dniu 22 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zgłoszone zostało do udziału w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).

     Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wyraża zaniepokojenie sytuacją lekceważącego traktowania stanowiska środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej.      Wydaje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiając projekt zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, pomimo wielu negatywnych opinii środowiska sędziowskiego oraz stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyrażonych w uchwa...