Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do kontynuowania w imieniu Stowarzyszenia działań mających na celu zapewnienie sądom należnej im pozycji ustrojowej. Ponawiając postulaty w tym zakresie określone po raz pierwszy w uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów Stowarzyszenie domaga się: ...

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" popiera apel zgromadzeń sędziów sądów okręgowych o zwołanie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości, z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, celem przygotowania założeń nowej ustawy ustrojowej, wspólnej dla wszystkich sądów. Przygotowana w toku szerokiej debaty „konstytucja sądów" winna zagwarantować polskiemu sądownictwu należną mu pozycję wym...

     Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" domaga się niezwłocznego ustalenia limitów obciążenia sędziów obowiązkami orzeczniczymi.      Z roku na rok rośnie liczba spraw wpływających do sądów, a wraz z tym rośnie wymiar zadań nakładanych na sędziów. Istnieje jednakże granica, do której można zwiększać ilość obowiązków nakładanych na sędziego bez uszczerbku dla praw obywateli oczekujących rzetelnego i niezwłocznego rozpoznan...

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o sporządzenie raportu o stanie kadry sędziowskiej, a tym samym wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100 poz. 1082 ze zm.).

      Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego, w nawiązaniu do uchwały Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r., w dalszym ciągu sprzeciwia się zamierzeniom ograniczenia niezależności władzy sądowniczej, zawartym w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( druk nr 3655 ).      Zgromadzenie postuluje rozpoczęcie prac nad rzeczywistą reformą sądownictwa powszechnego, w tym reformą ustrojową prowadzącą na wzór prokuratury do un...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży w związku z przedłożonym przez Ministra Sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy reformującej system wymiaru sprawiedliwości, wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia prac reformatorskich dotyczących sądownictwa i pomijaniem w tych pracach środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie przyłącza się do licznych uchwał podjętych przez Zgromadzenia w całej Polsce, w których sędziowie domagają się zaprzestania prac nad projektem zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości i omawianym obecnie w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

     Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy wyraża zaniepokojenie sytuacją traktowania stanowiska środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej;

    - Zdaniem Zgromadzenia Sedziów Sądu Okręgowego w Świdnicy zaniepokojenie budzi projekt rezygnacji z wypracowanej przez lata specjalizacji sędziów i stworzenia w sądach dwóch wydziałów - cywilnego i karnego;

  Szanowni Panowie              Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów       Pan Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości         Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia „Okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. ...