W dniu 11 lipca 2011 r. prokuratorzy i sędziowie przystępują do akcji protestacyjnej przeciwko „psuciu prawa” i zamrożeniu wynagrodzeń obu grup oraz pracowników administracji. Akcja ta będzie polegać na korzystaniu z urlopu na żądanie albo zarządzeniu 20 minutowej przerwy w rozprawie lub powstrzymaniu się od czynności procesowych.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do dalszego osłabienia pozycji władzy sądowniczej w Polsce. Niezawisłość sędziowska wymaga szczególnej ochrony, ponieważ jest warunkiem koniecznym do wzmocnienia rządów prawa oraz ochrony indywidualnych wolności w demokratycznym państwie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bogdan Borusewicz  Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski      Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Szczecinie popiera w pełni uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia sędziów, odnoszącą się do pl...

     Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu z dezaprobatą przyjmuje rządową zapowiedź wstrzymania w 2012 roku corocznej waloryzacji wynagrodzeń sędziów.      Należy przypomnieć za Trybunałem Konstytucyjnym, iż system wynagrodzeń sędziowskich odpowiadający wskazaniom art. 178 ust. 2 Konstytucji jest istotnym elementem ustroju sądownictwa i podobnie jak niezawisłość sędziowska nie stanowi indywidualnego przywileju sędziego, lecz jest jedną z...

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzającymi do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa powszechnego wbrew postulatom przedstawicieli sędziów i przyłącza się do uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów w innych okręgach sądów popierających inicjatywę utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Sędzia Antoni Górski Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Sędzia Stanisław Dąbrowski Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski               Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy podzielając stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa wyrażone w uchwale z dnia 8 kwietnia 2011 roku w ...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyraża - podobnie jak ogół środowiska sędziowskiego w Polsce - dezaprobatę dla przygotowywanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz sposobu, w jaki zmiany te są wprowadzane.      Mimo powszechnych zastrzeżeń prezentowanych w uchwałach zgromadzeń ogólnych sądów wszystkich instancji, a także zgłaszanych przez organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w dalszym ciągu forsow...

     Kolejne uchwały zgromadzeń ogólnych sędziów sądów okręgowych świadczą o powszechnym braku akceptacji środowiska dla projektowanych zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szczególnie krytycznie musi być oceniona próba ustanowienia w sądach dwuwładzy poprzez uczynienie Dyrektora Sądu Okręgowego zwierzchnikiem urzędników sądowych.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraża ponownie dezaprobatę dla mających być uchwalonymi zmian w ustroju sądów powszechnych, jak i dla sposobu, w jaki zmiany te są wprowadzane.       Mimo ważkich zastrzeżeń ze strony środowiska sędziowskiego, jak również ze strony organu konstytucyjnego jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w dalszym ciągu forsowany jest projekt, który zresztą w znaczny zakresie został okrojony w stosunku do pierwotny...