Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", podzielając stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa wyrażone w uchwale z 8 kwietnia 2011 r., sprzeciwia się planom wstrzymania w roku 2012 corocznej waloryzacji wynagrodzeń sędziów, wynikającej z art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.       Powiązanie wynagrodzeń sędziów ze średnim wynagrodzeniem w kraju miało być decyzją nieodwracalną, utrzymującą je na poziomie ade...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie przyłącza się do uchwał podjętych przez Zgromadzenia w całej Polsce, w których sędziowie domagają się podjęcia rozmów i konsultacji w przedmiocie proponowanej reformy ustroju sądownictwa powszechnego.      Zgromadzenie stoi na stanowisku, że tak daleko idące zmiany ustawy ustrojowej, jakie przedstawiono w projekcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie mogą powstać wbrew stanowisku przedstawicieli w...

     Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krośnie przyłącza się w całej rozciągłości do uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów w innych okręgach dotyczących inicjatywy podjęcia rozmów i konsultacji w przedmiocie proponowanej reformy iustroju sądownictwa powszechnego.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach popiera inicjatywę zwołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.       Poprawa kondycji wymiaru sprawiedliwości jest celem sędziów, jak i wszystkich środowisk prawniczych. Koniecznym jest zatem dla ostatecznego, całościowego i jednolitego uregulowania ustroju wymiaru sprawiedliwości poszanowanie głosu sędziów i środowisk prawniczych, wypracowanie w ramach o...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwróciły się wspólnie do Marszałka Sejmu RP o pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu uproszczenia procedury nadawania orzeczeniom klauzul wykonalności. Jak wiadomo, obecne przepisy zmodyfikowane niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego znacznie skomplikowały wykonywanie tej prostej do niedawna czynności. ...

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie najwyższych standardów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przyłącza się do stanowisk wyrażanych w uchwałach podejmowanych w ostatnich miesiącach przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych oraz poszczególnych okręgów. 

    Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w trosce o umacnianie zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości, przyłączając się do stanowisk wyrażanych w uchwałach podejmowanych przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, apeluje o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów. Powyższa inicjatywa ma na celu wyrażenie wspólnego stanowiska sędziów w ramach ogólnok...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" informuje, że po zakończeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji prowadzonych w okresie od stycznia do sierpnia 2010 r., dwukrotnie zwracano się o przekazanie Stowarzyszeniu ministerialnych projektów poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu RP Nr 3655). Miało to związek z informacjami Pana Ministra Sprawiedliwości, że w toku prac sejmowych z...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.      Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.      Szczególny niepokój Zgromadzenia budzi wprowadzenie nieznanej dotąd instytucji okresowej oceny pracy...